Země

Bleděmodrá tečka (The Pale Blue Dot)

Slavné zamyšlení Carla Sagana ze stejnojmenné knihy.
Vše bylo inspirováno fotografií Země ze vzdálenosti 6,1 miliardy kilometrů daleko, kterou v roce 1990 pořídila sonda Voyager 1 opouštějící sluneční soustavu.

 

 

Záhadné nálezy: Ďábelský trojúhelník

Z pořadu: Záhadné nálezy / Mystery Quest (2009)

Tým odvážlivců se vydává do Bermudského trojúhelníku ve snaze zjistit, co může způsobovat dezorientaci pilotů a pokusí se najít trosky prvního letadla ztraceného v Bermudském trojúhelníku.

1/3

Ovlivňuje naše krajina naši duši?

 

Rozhovor s Václavem Cílkem o české krajině a hip hopu

 

Když byl inaugurován prezident Kennedy, jeho dvorní básník Robert Frost pronesl řeč, kde popsal pocity prvních pionýrů, když vstupovali do země. Cítili tehdy, že ta země ještě nebyla jejich nejen v tom smyslu, že do ní nepronikli, ale i proto, že si je ještě nepřivlastnila. Bylo nutné ji ozvláštnit příběhy a ději. Ono je to skutečně ještě tvrdší: abyste byl někde doma, tak v té zemi musíte vést občanskou válku. Zdá se, že skropit ji krví, je v hlubokém magickém smyslu prostě nezbytné pro přijetí. Frost tím připomněl podstatnou zkušenost, že země má tajemnou schopnost přivlastnit si člověka. To platí všude, ale jsou místa, kde se to děje silněji a častěji. Třeba ve Walesu, v Bretani, v Toskánsku. Ale také v Čechách.

Česká kotlina je jedním z nejsilnějších míst tohoto typu. Je to dost dobře vidět na zdejší židovské komunitě. I za války to byla jejich země. Žádná Palestina – to byla země snů. Je to vidět i na cizincích, kteří tu zůstávají. Ta země si je přivlastňuje, přetaví si je k obrazu svému. Proto existuje něco, jako národní mentalita vycházející z krajiny, i když se těžko postihuje. Evidentní je třeba rozdíl mezi Čechy a Moravany. Morava, to jsou úvaly, spojnice mezi Panonskou nížinou, dunajským okruhem a Polskem. proto má vždy průchozí charakter: lidé tam mají rádi nově příchozí, jsou otevření, srdečně vítají. Česká povaha je naproti tomu uzavřena do kotliny. Je tvrdší, smutnější, melancholičtější, hůře se do ní proniká. Navíc jako nemáme moře, které dává rozlet a pojem velikosti, z toho pramení malichernost, česká malost.

Naše hranice všude narážejí na sousedy, tím pádem sousedi uvnitř hranic na sebe narážejí, závidí si, jsou na sebe nepříjemní. Pro naše předky byl vztah duše a krajiny samozřejmější. Až do 20. století stále šedesát, až osmdesát procent obyvatel žilo v přímém kontaktu s půdou. Když se dotýkáte půdy, ona se dotýká vás. Vy ji přetváříte a ona přetváří vás. Přímo i v metafyzickém smyslu. Zemědělci měli za sebou stovky let experimentování s půdou. To jim dávalo konzervativní pohled. Věděli, že když přivezou meruňky z Itálie, tak všechny jednou za patnáct let v celém kraji vymrznou. Když se to stane dvakrát, třikrát, tak si to lidé prostě zapamatují. Někdy se tomu říká „filozofické omezení“ - v tomto případě vám samotné obdělávání země vnucuje určitá pravidla, názory. Zemědělství v podstatě říká, že dá-li pánbůh a nepřijde neúroda, tak čím víc budete pracovat, tím víc budete mít. Když ale budete pocházet z hornické osady, tohle už neplatí. Tam si musíte naklonit permoníky. Záleží víc na štěstí, na přízni pánaboha, na sil a mocností.

Myšlenkové omezení v hornickém kraji vychází z pocitu strachu, z něhož vyrůstá zvláštní typ zbožnosti. Ta je na jednu stranu velmi silná, na druhou stranu tak trochu pohanská. Horník pracuje se se silami země, s podzemním světem, téměř s podsvětím a je závislý na tom, co mu tento svět dá. zemědělec chodí pravidelně do kostela, žije ve smíru, pojetí zemědělské magie je dožínkové, veselé. Slaven je cyklus, řád. Proti tomu z hornictví je cítit rituál mnohem tvrdší, temnější. právě v podzemí, v dolech se rodí průmyslová éra a její mentalita. Magie stalinská a heavymetalová. O tom že země ovlivňuje vlastnosti lidí, se hodně píše, ale hrozně těžko se to dokazuje. Kdo se však rozhlíží kolem sebe, ten to prostě vidí.

Geodiverzita a změny české krajiny 2/2

Mikroklimatická diverzita

Australská definice geodiverzity zahrnuje do tohoto jevu klimatické a mikroklimatické poměry. Tento přístup je zejména v období globálních klimatických změn ochranářsky a prakticky obtížně realizovatelný. Přesto existují případy systémů, které jsou na mikroklimatické změny extrémně citlivé.

Případ první – podmrzlé sutě: jedná se o soubor asi 25 suťových polí, které jsou dlouho do jara či léta buď podmrzlé, nebo silně podchlazené. Na tuto polohu jsou vázány glaciální relikty zejména etnofauny. V rámci střední Evropy se jedná o jedinečný fenomén – např. na území podstatně většího Německa není tento jev znám. Udržení suťového ekosystému je přímo závislé na správné rychlosti proudění studeného vzduchu. Pokud v dolní části sutě vykopou geologickou sondu, nebo past na hmyz, mohou změnit proudění vzduchu a lokalitu zničit.

Případ druhý – jeskynní prostředí: rychlost růstu krápníků závisí na míře nasycení sestupujících roztoků oxidem uhličitým. Pokud prostor nad jeskyní zbavím půdního pokryvu, nebo provedu velké vegetační změny – např. odlesnění -, měním tím rychlost průsaku vod. Tak se může stát, že srážková voda snadno proniká do jeskyně, teprve zde se sytí oxidem uhličitým a místo toho, aby krápníky srážela, je koroduje.

V obou případech představuje udržení správného mikroklimatického systému podmínku zachování lokality.

Případ třetí – lužní lesy: stabilita tohoto nádherného ekosystému do značné míry závisí na každoročních povodních, na tvorbě nových jesepů, čerstvých nárazových břehů, na sesouvajících se březích a tůních po jaru zaplněných vodou. Postavte hráz – poškodíte přírodu.

Mohutná erupce na Slunci

Dnes ve 4:59 SEČ došlo na Slunci k mohutné erupci třídy M 8.7. Zároveň došlo k vyvržení velkého množství koronární hmoty  směrem k Zemi, a to rychlostí až 2220 km/s. Narušení geomagnetického pole Země se očekává již v průběhu úterý 24. ledna.

(CME - http://www.spaceweather.com/images2012/23jan12/cme.gif)

 

Sledujte http://www.n3kl.org/sun/noaa.html

Geodiverzita a změny české krajiny 1/2

 

Geodiverzita zahrnuje celou šíři zemských rysů, včetně geologických, geomorfologických, paleontologických, půdních, hydrologických a atmosférických prvků, systémů a procesů.

(Australian Natural Heritage Charter, 1997)

 

Úvod - vymezení pojmu

Výraz „geodiverzita“ u nás pravděpodobně jako první používal v přírodovědných rozhovorech V. Ložek, aniž by tento pojem nějak dále propracoval. O biodiverzitě jsou napsány celé monografie, zatímco pojem „geodiverzita“ se téměř neužívá. Teprve nedávno jsem jej nalezl ve výše zmiňované Australské chartě přírodního dědictví. Geodiverzita je „základnou“ podstatné části biodiverzity, která vůči ní vystupuje jako „nadstavbový“ jev. příkladů, kdy geologické a geomorfologické charakteristiky určují typ porostů, je nepřeberné množství - od skalních stepí až po lužní lesy či údolní fenomén. Obojí - „to biologické“ i „to geologické“ - je tak úzce spjato, že je sice vnímáme jako přirozenou jednotu, ale málokdy se na takový přírodní celek díváme jenom z hlediska věd o Zemi. Je třeba upozornit na nutnost cílené ochrany geodiverzity, o které donedávna víceméně automaticky převládalo mínění, že se - narozdíl od od rostli a živočichů - chrání sama.

Václav Cílek: Krajiny vnitřní a vnější

Krajina se od 90. let 20. století stala jedním z klíčových pojmů přírodních, ale i některých humanitních věd. První polovina textů Václava Cílka na toto téma se týká skutečné, fyzické krajiny, jejích proměn a její ochrany. Druhá část je věnována vnitřním krajinám duše - fenoménu genia loci, postavě zeleného muže, ale i keltským bohům v druhohorách. Celek uzavírají Poutníkova pravidla putování po posvátných místech a obsáhlý soupis literárních i hudebních pramenů, které jsou pro vstup do krajiny potřebné. Hlavním motivem knihy zůstává nutnost krajinu chránit kvůli ní samé, kvůli živlům, skalám, vodám a životu, ale také kvůli sobě a vlastní duši.

Druhé, doplněné vydání knihy je rozšířeno o text Právo na krajinu.

Kniha Krajiny vnitřní a vnější byla nominována na cenu Magnesia litera 2003, v roce 2005 získala spolu s knihou Makom Cenu Toma Stopparda.

 

Knihu vydalo nakladatelství Dokořán v roce 2010 jako druhé doplněné vydání a v současnosti je v distribuci již 7. dotisk. 

www.dokoran.cz

S laskavým svolením pana Václava Cílka a nakladatelství Dokořán vám postupně přineseme 3 vybrané kapitoly z této pozoruhodné knihy, protože se domníváme, že myšlenky v ní obsažené jsou nadčasové a rozhodně by neměly zapadnout. 

Vybrali jsme kapitoly.

*Geodiverzita a změny české krajiny

*Ovlivňuje naše krajina naši duši? - Rozhovor o české krajině a hip-hopu

*Číňané a česká barokní krajina

Na úplný úvod PŘEDMLUVA

Masivní sesuv půdy z Piz Cengalo

 

K obrovskému sesuvu horniny došlo ve švýcarském regionu Bergell z hory Piz Cengalo. Až čtyři miliony metrů krychlových materiálu se valilo do neobydlené oblasti Val Bondasca. Masa je nyní vysoká přes 30 metrů .

Hluk bylo slyšet na míle daleko, v obcích Soglio a Bongo.

Christian Wilhelm z pobočky lesnického úřadu kantonu Graubünden uvedl, že jde o mimořádně velký sesuv. Zatím však jde jen o odhad.  Přesnější výpočty a podrobnější hodnocení budou provedeny v nejbližších  dnech po přeletu vrtulníkem nad regionem. 

Úřad lesnictví již delší dobu věděl že Piz Cengalo je v pohybu. Některé sesuvy půdy byly ve skutečnosti zaznamenány  již v červenci loňského roku.

Zdroj: www.tio.ch

 

7 důvodů, proč se z nedostatku potravin stane celosvětová krize

Globální nedostatek potravin přinutil k mimořádné schůzi Organizaci pro výživu a zemědělství OSN, kde se tvrdí, že je nutné „rychlé jednání“. Poukazují na extrémní počasí, které je hlavním faktorem přispívajícím k rostoucímu nedostatku potravin. Nicméně spekulace s komoditami byly taktéž označeny jako jeden z viníků. Zdá se, že krize přináší taktéž ideální příležitost a ospravedlnění pro velké GMO potravinové společnosti, aby protlačily své výrobky na skeptické trhy v Evropě a Japonsku. Jedna věc je jistá, nedostatek potravin se bude pravděpodobně i nadále zhoršovat a nakonec se stane zdrojem celosvětové potravinové krize. Zde je sedm důvodů, proč se nedostatek potravin projeví v celosvětovém měřítku:

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK