slované

Sexuální život starých Slovanů

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět od původních autorů a ZDARMA

O sexuálních zvyklostech staroslovanské společnosti v předkřesťanském období existuje málo dokladů. Jeden z takových nemnohých dokladů, týkajících se svatebních a předsvatebních zvyků, uvádí slavný arabský myslitel, cestovatel a etnograf al-Mas’údí (zemřel roku 956): shledá-li slovanský ženich svou nevěstu jako pannu, zapudí ji znechuceně slovy: „Kdybys byla stála za něco, byli by tě muži milovali a ty bys byla jistě si vybrala někoho, kdo by tě zbavil panenství“. Zvyklosti v období christianizace, kdy nevázané sexuální chování začínalo být trestáno, zachytili další arabští cestovatelé nepoměrně podrobněji. Například Achmed Ibn-Fadlán (10. století) píše, že ruští kupci i cizí obchodníci na ruském území „souložili bez ostychu veřejně na trzích, před očima jiných“, nebo se zmiňuje o družinách, které pořádaly erotické zábavy. Bylo to hluboko v „křesťanské“ éře, kdy české, ruské nebo polské ženy ve dnech slunovratu a rovnodennosti odcházely večer z domu,aby se účastnily svátků spojených s přírodními kulty či se oddávaly rituálům, jež církev považovala za ďábelské, neboť se konaly za doprovodu hudby, v maskách, kostýmech, s medovinou, omamnými látkami a především volným sexem. Účastníky za to čekaly výtky a obviněníod křesťanských kazatelů. Aby mohla církev, ať už katolická nebo pravoslavná, tomuto jevu zabránit, musela slovanské svátky zakázat nebo je nahradit tak, aby jejich symbolika mohla být alespoň navenek označována jako křesťanská. (Ještě ve 13. století však polské zákony vyhrazovaly nižší tresty za sexuální násilí, k němuž došlo v lesích, než za znásilnění ve městě nebo na vesnici – jako by i církevní učenci nechtěně přiznávali přírodním místům jakousi „erotickou“ posvátnost.) Ponecháme-li však stranou tyto erotické rituály a schůzky v přírodě,těšily se slovanské ženy v cizině vynikající pověsti....

Slovanstvo a čas Kali Jugy

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou na internetu přečíst či vidět zdarma

v slovenském jazyce ZDARMA

http://svetelna-terapia.webnode.cz/slovanstvo/

Chronologicko-ezoterická analýza vývoje současné civilizace (kniha 2)

 

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou přečíst či vidět zdarma
Zdroje znalostí
Vědecko-populární vydání
Od autora
V prvé části knihy se autor snažil na některých nejvýraznějších příkladech z minulosti odhalit a ukázat vliv základní a nejúčinnější priority řízení – okultní na  psychiku člověka. To, že mágové zadávají tón vývoje společnosti, nebylo tajemstvím ani v hluboké minulosti.
Otázkou však je, kdo vlastně jsou tito mágové a co vlastně chtějí? Na tuto složitou otázku se pokoušeli odpovědět mnozí vzdělaní lidé, avšak ještě před několika stoletími, nemluvě o tisíciletích, odpověď byla skryta za sedmi zámky. Tehdy ani jednoho filozofa či spisovatele nenapadlo, že někdo na Zemi může být ovládán ideou globalizace.
Ve středověku úsilím podřídit si světské panovníky hřešilo papežství. A i to jen v Evropě a jí blízkých regionech Ázie. Kdo by mohl pomyslet, že snahy katolické církve se stanou svého druhu repeticí pro budoucnost. Avšak dnes, v naší rozporné na nejvyšší míru urychlené době, začal být dobře vidět ten konečný cíl, k němuž nejedno tisíciletí vedli pozemskou společnost temní žreci.
Ohlédneme-li se zpět, vidíme, že vše, co se dělo na naší planetě, nebylo zdaleka náhodným. Ve všem je vidět určitý řetěz vzájemně spojených a vzájemně se doplňujících událostí. Na prvý pohled pro nezkušený zrak zcela různých, dokonce vzájemně se vylučujících, ale nakonec vedoucích k takovému výsledku, který přesně odpovídá zadanému kurzu.

Interview s V.A. Čudinovem: Slované nejsou slabí, jsou jen hodní

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou přečíst či vidět zdarma

Valerij Alexejevič Čudinov se narodil v roce 1942, je profesorem na katedře dějin kultury na Státní Akademii Slovanských kultur, doktorem filosofických věd. V roce 1967 ukončil Fyzikální fakultu Moskevské státní university, hovoří německy a anglicky. Zveřejnil více než 120 publikaci. Mezi jeho vědecké zájmy patří slovanská mytologie a paleografie (pomocná historická věda o lokalizaci a interpretaci starých písemných památek). Od roku 2002 je předsedou Komise pro historii kultury Staré Rusi, Rady pro historií pfi Prezidiu Ruské akademie véd. Poslední monografie: „Svaté kameny a pohanské chrámy starých Slovanů", 2004, 619 str., „Runice a tajemství archeologie Rusi", 2003, 425 str.. „Záhady slovanského písemnictví", 2002, 527 str. Hlavni úspěchy: Dešifroval slovanské předcyrilovské písmo - runici (rozuměj runovou fonetickou abecedu) a pročetl a vyložil k dnešnímu dni více než 2 000 nápisů. Dokázal přítomnost tří imanent-ních druhů písemnictví u slovanských národů - cyrilice, hlaholice a runice. Existence tri druhů písemnictví u slovanských národů je bezprecedentním jevem v dějinách kultury a poukazuje na vysokou úroveň duchovni kultury Slovanů v minulosti. Objevil, že v runici byly napsány tajné nápisy na mnohých obrázcích německých knih, vyvozuje, že starý slovanský jazyk byl sakrálním jazykem Evropy. Dokázal, že Cyril vytvořil cyrilici zkombinováním abecedy Slovanů, existující mnoho tisíciletí, s řeckou alfabetou, čímž fakticky „legalizoval" slovanské písemnictví. To umožnilo překlad křesťanských textů z řečtiny, při uchováni jejich sakrálního smyslu. Byly nalezeny tajné sakrální nápisy ve slovanské runici jak na řeckých středověkých ikonách (V-X stol.), tak i na starořeckých vázách (VI-II stol. př. ni). Byly nalezeny také nápisy starších epoch až do paleolitu. Jejich čtení osvětluje historií rozvoje slovanské mytologie a kultury za posledních 30 000 let. Při studiu četných kultovních objektů autor nalezl údaje o přítomnosti slovanské kultury v prostoru od břehů Portugalska až do zauralského Arkaimu, a v čase (od neolitu až do první poloviny 17 stol.), což vyústilo do senzačního závěru: evropská kultura je slovanskou kulturou a Eurasie je Ruskem. Opřeme-li se o výzkumy, které Čudinov popsal v knize „Svaté kameny a pohanské chrámy starých Slovanů", sám se nabízí nesporný závěr, že praslovanština je jedním z nejstarších jazyků na světě a jedním ze stěžejních sloupů všech jazyků. Výsledky těchto výzkumů je možné bez jakéhokoli zveličování nazvat senzačními a schopnými v jádru změnit současné představy o dějinách eurasřjských zemí a vlivu kultury Slovanů na celoevropskou kulturu (a tím i na celosvětovou civilizaci).
Nabízíme zde záznam ze schůzky korespondenta km.ru s profesorem Čudinem:

O Slovanech úplně jinak

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou přečíst či vidět zdarma

http://wyda.kvalitne.cz/download/slovane.pdf

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK