Náboženství / Sekty

Ježíš (1979) - celý film

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou přečíst či vidět zdarma

 

posterFilm Ježíš producenta Johna Heymana je nejpřekládanějším filmem v historii kinematografie. Film byl doposud nadabován do více než 1000 jazyků.


Kdo je vlastně Ježíš? John Heyman strávil devět let vytvářením prostředí Palestiny prvního století, aby mohl natočit film o jedinečném životě Krista, který zásadně ovlivnil celou lidskou historii. Toto dílo, natočené podle skutečných událostí zaznamenaných v Lukášově evangeliu, je realistické a historicky věrné. Filmovalo se přímo v Izraeli, na místech popsaných v Bibli. 45 herců a více než 5000 komparzistů bylo vybráno z oblasti Středního Východu. Týmy specialistů velmi důkladně studovaly dobové oblečení, architekturu, zvyky a jídla.

 

POUŤ NA KONEC SVĚTA - o cestě do Santiaga de Compostela

Středověcí poutníci se vydávali na cestu do Santiaga de Compostela, aby odčinili své hříchy, očistili duši a bylo jim odpuštěno. Dodnes mají v Belgii v trestním zákoníku: pouť ke Svatému Jakubovi.

Projít tuto cestu je i dnes veliké dobrodružství. - Autoři dokumentu se nechali vést doc. MUDr. Zdeňkem Susou, evangelíkem, který tuto katolickou pouť šel již šestkrát a vydal o ní dvě cestopisné knihy "Ultreia".

Český dokument režisérky Angeliky Hanauerové.

Kristus v Riu

Velmi zajímavý dokument, o stavbě, vnímání a poselství největší sochy světa, Ježíše Krista, shlížejícího z hory Corcovado na Rio de Jainero a na širý oceán.

Na počátku 16. století, kdy u hory Corcovado zakotvili první portugalští námořníci, ji nazvali Hora Pokušení. Připomínala jim vysokou horu, na které Ďábel pokoušel Ježíše Krista a nabízel mu nadvládu nad všemi pozemskými královstvími. Po roce 1859 se stala hora Corcovado posedlostí ctnostného kněze otce Bosse, který na sklonku svého života odkázal budoucím generacím svůj sen.
„Ach, Corcovado! Stojíš tam coby kamenný obr, vysoký a smutný, jako by ses dalekého obzoru tázal: Jestlipak se kdy dočkám veliké sochy našeho Stvořitele?"
Bylo zapotřebí dalších 20 let, než se nápad začal realizovat. V roce 1921 navrhla skupina katolíků konstrukci náboženského památníku při příležitosti oslav 100. výročí politické nezávislosti...

Půst a vaše biologické rytmy

Pro zájemce, kteří snad ještě stále hledají na placených webech, co si mohou přečíst či vidět zdarma

Autor:

 Ebrahim Kazim

 
Úterý 12 listopadem 2002 21:33

http://www.onislam.net/english/health-and-science/faith-and-the-sciences/419648.html

odkazy na překladače ZDE

Článek v češtině:

 

*Ebrahim Kazim

 

Alláh (Sláva Mu) nám říká v Koránu o ramadánu:

 

„Bůh si přeje vám abyste dodržovali plně tento počet a chvalte Boha, za to, že správně vás vede – snad budete vděční!“

 

(Al-Baqarah 2:185)

 

Mnohé prospěšnosti, v dodatku k těm duchovním, plynou z dodržování této předepsané periody půstu. Tento článek zamýšlí objasnit ty spojené s našimi biologickými rytmy.

 

Fáze spánku

 

Elektronická aktivita mozku se nazývá elektroencefalogram (EEG) a může být zaznamenána pomocí elektrod umístěných na hlavě. Převládající frekvence a amplituda charakteristická pro křivku EEG se různí se stavem vzrušení.

 

V průběhu spánku prochází člověk pěti fázemi. Klidná bdělost je doprovázena alfa vlnami mezi 8-12 Hz (cykly za sekundu) a rychlou aktivitou o nízkém napětí a smíšené frekvenci.  Tomu se říká fáze jedna. Alfa vlny zmizí, když otevřeme oči.

 

Jak se spánek prohlubuje do druhé fáze náhle se objevují 12-14 Hz (spánková vřetena) a objevují se vysoké amplitudy pomalých vln. Hluboký spánek fází tři a čtyři je charakteristický stoupajícím podílem pomalé aktivity o vysokém napětí. Dýchání je ve spánku pomalých vln neboli v ne-REM (rychlý pohyb očí) spánku pravidelné.

Bible versus Darwin

Bible proti DarwinoviKdo má pravdu? Bible, nebo anglický přírodovědec? Německý dokumentární film.

Země se zrodila asi před pěti miliardami let. Teprve o mnoho milonů let později se na ni objevily první formy života. Začal proces, který vyvrcholil vývojem rostlinstva a živočišstva. Nakonec se objevil člověk. Vědci nazvali tento proces „evolucí“. Tuto teorii formuloval před více než sto padesáti lety Charles Darwin. Opačným pólem pojetí vzniku Země a života na ni představuje „kreacionismus „, víra ve stvoření tak, jak je popisuje Bible.

Nic, nebe nebo reinkarnace?

Děje se s naší duší něco po smrti? Zhasneme pak, jako když vypneme žárovku? Nebo naopak naše existence pokračuje v nějaké pozměněné formě existence?

Postoje lidí k tomu, co se z naším „já“ děje po smrti, bych rozdělil do třech základních směrů. Ten nejčastěji přijímaný směr říká, že přestaneme existovat úplně. Tomu říkám směr materialistický nebo lépe ateistický. Přiklání se k němu většinou lidé kteří nevěří v Boha a nevěří v cokoliv duchovního či duševního. K tomuto směru nás bohužel vede moderní společnost. Věda se stává pánem našeho myšlení, a tak zkrátka vše to, co nejde vědecky prokázat, tak neexistuje. 

Scientologie, pravda o lži (TV film)

Scientologii někteří považují za náboženství, disponující metodami, které pomáhají nalézt odpovědi na otázky pozemského bytí, vlastní pravdu o životě i o nich samotných.

Svědectví bývalých scientologů nám však poodhalí temné stránky tohoto společenství. Aktéři našeho vyprávění se dříve či později ocitli v soukolí, které je semlelo lidsky, fyzicky, finančně i morálně.

Scientologii přirovnávají k rakovině. Stali se součástí sdružení, které je postupně odloučilo od rodiny, kolegů i přátel. Ve svých příbězích popisují procesy, během níž byli připraveni o veškeré úspory a uvrženi do ohromujících dluhů, v ohrožení bylo jejich zdraví i život, který v některých případech dokonce vyhasl, a to zcela zbytečně. 

 

Kognitivní disonance v praxi: Konec světa přichází, tvrdí americký kazatel

 

Vůdce americké sekty předpověděl lidstvu hořký konec. Tuto sobotu (21. 5. 2011) začne apokalyptická bouře, která zahubí všechny obyvatele Země kromě “pravých věřících”. Co nastane v hlavách členů sekty, pokud tu v neděli stále budeme?

Boj mezi sebou svedou vlastní přesvědčení a skutečnost, neboli kognitivní disonance. Člověku se hlavou honí myšlenka “buď musí být chyba ve mě, nebo jsem špatně spočítal rok apokalypsy”. Výsledek? Drobná úprava předpovědi. Apokalyptická zhouba obyvatel bude vypočítána na další měsíc, rok, případně předpovězena v dalším století. Jedním si můžeme být ovšem jistí, podle Campinga nás to prostě nemine.
V následujícím článku si povíme více nejenom o další z mnoha předpovědí konce světa, ale i o teorii kognitivní disonance.

Vedoucí sekty Harold Camping (89) prý datum vyčetl z Bible. Je přesvědčen, že 21. května přijde ohromné zemětřesení a 200 miliónů věřících bude vzato do nebe. Ti, co nebudou vzati do nebe, se však nemají nač těšit. Po zemětřesení má následovat 153 dní “hrůzy a nepopsatelného chaosu” a pak bude Země zničena. “Není možné, že by se to nestalo. Nemáme žádný plán B,” tvrdí Camping. (aktualne.cz)

Někteří věřící to berou opravdu vážně. Například Robert Fitzpatrick (60), který utratil své celoživotní úspory ve výši 139 000 dolarů (cca 2,4 miliónu Kč) za reklamní kampaň, v níž se snažil obyvatele New Yorku varovat před nadcházejícím koncem. Další věřící myslí spíš na sebe a snaží se zařídit praktické záležitosti.

Jak uvádí list Metro, webové stránky Aftertherapturepetcare.com nabízeí všem, kteří budou vzati do nebe, že se postarají o domácí mazlíčky. Pochopitelně ne zadarmo!

Existuje však možnost, že se Camping, který vede nábožensky zaměřenou radiostanici Family Radio, mýlí. Jednou již – také “zcela jistě” – předpověděl, že svět skončí 6. září 1994. Po necelých 17 letech to teď zkouší podruhé.” (zdroj: novinky.cz)

Jak si Harold vysvětlil, že mu v roce 1994 předpověď nevyšla? Prý chyba ve výpočtu.

Kněží jsou stále inspirováni odkazem Druhého vatikánského koncilu - navzdory obratu v církvi

Blíží se zlaté výročí začátku 2. vatikánského koncilu spjaté s datem 11. října 1962, kdy byl koncil slavnostně zahájen. Duchovní, kteří byli vysvěceni v koncilním nebo nedlouhém pokoncilním období, přijímají stále „ducha 2. vatikánského koncilu“ jako pramen inspirace pro svůj život a své kněžské povolání, třebaže někteří katolíci tohoto „ducha“ znevažují.

II. vatikánský koncil jako dobře střežené tajemství církve?

KoncilMnozí tito „kněží 2. vatikánského koncilu“, jak je církevní badatelé nazývají, v současné době vyjadřují své znepokojení nad tím, že ona symbolická okna do církve, která 2. vatikánský koncil rozrazil dokořán, jsou znovu zavírána a navíc zamykána na petlici. Jsou zneklidněni stavem církevního vedení, ekumenickou nečinností, zhroucením kolegiality (církevní doktrína, která klade na roveň odpovědnost papeže a kolegia biskupů za vedení a pastoraci církve, pozn. překl.) mezi kněžími, oslabeným postavením žen v církvi nebo reformami liturgie.

„Někdy si myslím, že 2. vatikánský koncil je dobře střežené tajemství církve,“ říká P. David Pettingill, kněz na odpočinku ze SanFranciské diecéze, jenž ale stále aktivně působí v programech duchovního usebrání a přednáší kurzy s tematikou 2. vatikánského koncilu pro laické církevní vedoucí pracovníky. „Co dnes vidím, je koordinovaná snaha ustoupit od myšlenek vzešlých z 2. vatikánského koncilu s odůvodněním, že 2. vatikánský koncil byl jednoduše součást vývoje církve a že se myšlení o církvi a víře od té doby pouze dále rozvinulo, což je oficiální stanovisko vedení církve,“ dodává P. Pettingill. Sám byl vysvěcený v roce 1962, poté býval učitelem v semináři a vedoucím pracovníkem na střední škole.

„Nicméně, pokud zastáváte takový přístup, a ten může být opodstatněný,“ vysvětluje P. Pettingill, „pak si také musíte položit další otázku, pokud chcete být historicky přesný - a to: Co tento koncil přinesl církvi? Pokud nechcete říct, že to byla ztráta času, musíte uznat, že se v průběhu koncilu odehrály události, které se nikdy během předešlých 20 ekumenických koncilů nestaly, a že dokumenty vzešlé z koncilu, jež jsou v různých literárních formách, představují názorovou shodu největšího počtu biskupů, kteří byli kdy v historii shromážděni na jednom místě. A ti se snažili porozumět církvi zčerstva a nanovo, protože Jan XXIII. řekl, že budeme mít aggiornamento a že přiblížíme církev tehdejšímu životu. Vidím tedy v současném oficiálním stanovisku církevního vedení snahu ustoupit zpět“ od započatého obrodného procesu. „Osobně mne to velmi mrzí.“

Alternativní bulvár aneb ŠOK! Fukušima způsobí nukleární holokaust!

 

Jaroslav A. Polák

Čas od času mě to nemine. Někdo mi pošle odkaz, narazím na to při pátrání po alternativních zdrojích informací nebo, asi nejčastěji, o to zakopnu na Facebooku... - prostě narazím na nějakou zprávu na stránkách, jež nevytvářejí tupí “ovčané“, nýbrž prozřivší majitelé té či oné konspirační "Pravdy", případně souboru "Pravd".

A tak se dočtu, že kometa Elenin je ve skutečnosti Sumery předpovězená neutronová hvězda, jež způsobí přeorání povrchu naší planety, že Japonsko bude evakuováno a elektrárna ve Fukušimě způsobí celosvětový nukleární holokaust, že Ilumináti plánují zredukovat počet obyvatel planety na desetinu prostřednictvím očkování, nějaké nové drby o tom, co zase tropí Amíci s HAARPem, k tomu také nějaké nové detaily ohledně toho, co přinese 21. prosinec 2012, přidejmě též pár drbů o tom, co právě plánují šedí mimozemšťané... a samozřejmě chemtrails! Chemtrails musí být i kdyby na chleba nebylo.

A říkám si: Jaký typ lidí tyto věci průbůh píše? Jak tenhle folklór – či moderní mytologie – vlastně vzniká? Jenže vím, že na to naleznu odpověď jen stěží, protože to prostě vyvěrá z kolektivních úzkostí a vlastně tomu tak s pověstmi a mýty bylo (v tu větší, v tu menší míře) nejspíš vždycky.

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK