Historie

Řím - Vzestup a pád impéria - 8. díl: Hněv bohů

Poster k filmu 						Řím - Vzestup a pád impéria (TV seriál)															Na počátku třetího století se Řím nachází v krizi. Zpustošený občanskou válkou a invazí nepřátel, nyní čelí snad ještě většímu problému – novému náboženství – křesťanství. Věrný generál císaře Filipa - Decius svaluje vinu za útoky Gótů na hranici impéria i za povstání zrádců proti císaři na jeho shovívavost vůči křesťanům. Ale sám Decius se také brzy stane zrádcem, utká se s Filipem v bitvě a zajistí si korunu pro sebe. Už jako císař se snaží získat zpět přízeň pohanských bohů a první obětí jeho vlády jsou křesťané. Přesto se bohové i nadále hněvají – na Řím udeří mor a Gótové podnikají mohutné invaze na území impéria. Decius a jeho syn Herennius přinutí k vojenské konfrontaci Cnivu, gótského krále. Bitva skončí smrtí Decia – a je to poprvé, kdy byl římský císař zabit v bitvě s barbary. Naneštěstí pro Římskou říši to nebude naposled.

Robin Hood byl homosexuál, který utekl do lesa před homofobií

 

Britský filolog představil lidového hrdinu v jeho pravém světle

Co jsme dosud věděli o Robinu Hoodovi? To, že byl hrdina středověkých anglických lidových balad, vůdce lupičů. Že se skrýval v Sherwoodu nedaleko Nottinghamu, bohatým bral a chudým dával.

 

Obecně lze říci, jak se píše v naučných knihách: "Byl po staletí symbolem statečného boje za spravedlnost, svobodu a práva chudých." Řada jeho obdivovatelů v něm vidí předchůdce Garibaldiho, prapředka protifašistických partyzánů, či dokonce předchůdce Che Guevary.

Jenže tyto příběhy se rozhodl prověřit respektovaný britský filolog Andrew Jamese Johnstona (1), který pracuje na univerzitě v Berlíně. Rekonstruoval obraz hrdiny, když analyzoval legendy a balady. A ukázalo se, že Robin Hood byl rebel proti tradicím a zvykům, které ovládaly jeho éru.

Za prvé, žil v lese, protože on a jeho přátelé nenáviděli rušný městský život a velmi milovali přírodu.

Řím - Vzestup a pád impéria - 6. díl: Války s Dáky

Poster k filmu 						Řím - Vzestup a pád impéria (TV seriál)															Nehledě na úspěchy Římské říše, rozsáhlá vojenská tažení začínají povážlivě vyčerpávat státní pokladnu. Když kmeny Dáků pustoší římské území, neoblíbený císař Domicián je přinucen zvýšit daně. Císař sám nikdy nebyl v první linii, ale jeden z jeho velitelů, mladík jménem Trajánus, brzy osvědčí své vůdcovské kvality v bojích proti germánským kmenům na řece Rýnu. Po vraždě Domiciána a krátké epizodě s neschopným císařem Nervem je Trajánus prohlášen za císaře a začíná rozpadající se říši dávat dohromady. Finanční problémy vyřeší tím, že zaútočí na dáckého kmenového vůdce Decebala, objeví a zabaví jeho zlatý poklad, ukrytý v řece. V roce 106 našeho letopočtu Decebalos prchá, ale Trajánovi vojáci jej dostihnou ve chvíli, kdy spáchá sebevraždu, aby předešel potupě z porážky. Trajánovo vítězství je zvěčněno na Trajánově sloupu v Římě. Za vlády tohoto císaře dosáhne Římská říše maximálního rozšíření své moci, i samotný Řím a říše se na čas vrací k demokratické tradici.

Vypráví Věstonická venuše o setkání s mimozemšťany?

Vestvenuse.jpg11,5 centimetrů vysoká soška Věstonické venuše je jedno z nejstarších projevů pravěkého sochařského umění, a to dokonce celosvětově! Je stará kolem 30 tisíc let. Ale je zvláštní ještě něčím.

Píše se 13. červenec 1925 a týmu badatele Karla Absolona se povedl jedinečný objev.

V pravěkém archeologickém nalezišti mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovým nalezli zvláštní sošku ze směsi hlíny a vápence. Protože ji dominovaly partie v poprsí a boků, bylo jasné, že šlo o zobrazení nějaké ženské postavy. Vědecký výzkum potvrdil, že je stará kolem 30 tisíci let. To je období mladého paleolitu. Zajímavé je i to, že na hýždích sošky byl objeven otisk prstu asi 10 let starého dítěte. Podílely se snad na její výrobě i pravěké děti? V každém případě mohutné prsní a bokové partie Věstonické venuše upoutají každého. A to tak, že skoro až přehlídne úplně jiný detail této sošky. A právě ten mi však připadá také velice podivný.

 


Řím - Vzestup a pád impéria - 5. díl: Invaze do Británie

Poster k filmu 						Řím - Vzestup a pád impéria (TV seriál)															Píše se rok 43 našeho letopočtu. Nového císaře Claudia mnozí považují za venkovského idiota. Aby si dokázal udržet trůn, potřebuje císař dobýt cizí území a dosáhnout okázalého vítězství. K tomuto účelu si vybral Británii, zemi opředenou legendami, která dlouhá léta fascinovala Římany a vyvolávala jejich strach. Sto let po Caesarově první výpravě do Británie tak měla být tato země podrobena a stát se další římskou provincií.Hrdí a bojovní Britové uměli využívat zrádný terén a temné hluboké lesy a vlákat tam římské legie, aby je zničili. Vedeni druidskými kněžími, ovládajícími kouzla a čáry, a charismatickým válečníkem Caratakem, Britové se vzepřeli největší vojenské mašinérii, kterou svět do té doby poznal.

 

Řím - Vzestup a pád impéria - 4. díl: Les smrti

Poster k filmu 						Řím - Vzestup a pád impéria (TV seriál)															Když Římská říše během rozšiřování svého území dosáhla až tam, kde je nyní Německo, její legie stály tváří v tvář příslušníkům krvelačných germánských kmenů. V roce 9 našeho letopočtu kmenový náčelník Cherusků Arminius, vychovaný v Římě jako rukojmí pro udržení míru, využil svůj římský vojenský výcvik a v bitvě zmasakroval tři římské legie vedené prefektem provincie Germania Publiem Varem v Teutoburském lese. Tato významná bitva ustavila řeku Rýn jako hranici mezi Římskou říší a vzrůstajícím počtem nepřátel-barbarů. O šest let později, když se generál Germanicus vydal za Rýn, aby odčinil porážku Římanů, nachází hromady kostí a lebky, přibité ke stromům – připomínku vítězství barbarů. Ale v bitvě u řeky Vesery se postavil Arminiovi a zvítězil. Germanicus zajal Arminiovu těhotnou manželku Thusneldu, která se musela vystavovat na odiv v ulicích Říma, jako symbol jeho triumfu. Ačkoliv Germanicus zvítězil ještě ve dvou dalších mohutných bitvách, germánské kmeny osidlující pravý břeh Rýna se Římanům nikdy nepodařilo podrobit.

Řím - Vzestup a pád impéria - 3. díl: Caesar

Poster k filmu 						Řím - Vzestup a pád impéria (TV seriál)															Píše se rok 60 před Kristem. Vojenští velitelé, konzulové a prefekti s nadměrnou pravomocí, a peníze korumpují Římskou republiku. Říše je rozjitřená občanskou válkou, v ulicích bují násilí a vraždy. Julius Caesar, toužící po slávě a poctách, zahájil deset let trvající brutální vojenské tažení, jehož cílem je anexe Galie, kde chce získat bohatství a vybudovat svou dobrou pověst. Jeho soupeři z řad římské aristokracie se snaží ho zastavit, ale Caesar je vynikající manipulátor. Propaganda a skvělá vítězství nad krvežíznivými barbary uvádí veřejnost v nadšení. V roce 49 před Kristem překračuje řeku Rubikon s úmyslem nárokovat si postavení hlavy Říma. To zažehne novou občanskou válku, která jej postaví proti Pompeiovi Velikému a republice zvoní umíráček.

Řím - Vzestup a pád impéria - 2. díl: Spartakus

Poster k filmu 						Řím - Vzestup a pád impéria (TV seriál)															Když římští konzulové a velitelé vojsk Pompeius a Crassus vedli své skvělé legie vojáků a žoldnéřů do okolních zemí, ani jeden z nich nemohl předvídat zvrat událostí, který způsobí jeden neohrožený otrok. Jmenoval se Spartakus. Tento původem thrácký válečník dezertoval z římské armády, ale byl chycen, zotročen a přinucen bojovat v aréně jako gladiátor. Avšak v roce 73 před Kristem tento nezkrotný barbar vedl povstání sedmdesáti tisíc otroků-gladiátorů proti římské republice. Přestože se brutálnímu a intrikářskému římskému konzulovi Crassovi nakonec podařilo povstání potlačit, jeho sok, populárnější Pompeius, si přisvojil všechny zásluhy a tím rozdělil samotnou římskou republiku, což nakonec vedlo k jejímu zániku.

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK