Historie

Případ záhadné mumie z Pedro Mountains

Stalo se to v říjnu 1932. Dva zlatoprospektoři pracovali ve svém dole na lokalitě Pedro Mountains, asi 90 km západně od Casperu ve státě Wyoming (USA).

Poté, co zjistili v jednom z nalezišť zlatou žílu, rozhodli se odstranit skalní přepážku dynamitem. Když se rozptýlil po explozi prach a dým, oba uviděli, že se ve skále uvolnila podivná dutina 1,2 m široká, 1,2 m vysoká a 4,6 m hluboká.

Na jejím konci viděli malou figurku, sedící na skalním výstupku a opírající se o stěnu.   

Podivná bytůstka s překříženýma rukama a nohama měla barvu tmavého bronzu, její tělo bylo velmi vrásčité a neměřilo více než 40 cm výšky. (obr.1)

Udivení prospektoři nikdy nic podobného neviděli a tak nález dopravili do Casperu. Tam se dostal do rukou vědců, biologů a antropologů, kteří podivnou figurku proměřovali a podrobně zkoumali. Zjistili, že jde o mumii, která stavbou těla, kosterní soustavou a dalšími detaily se téměř neliší od humanoida. Bližším studiem se došlo k závěru, že bytost vážila pouhých 3400 gramů, a bylo jí kolem 65 let, když zemřela. Avšak to nejdůležitější se prokázat nepodařilo. Kdo to tu vlastně zemřel ?   

Řím - Vzestup a pád impéria - 12. díl: Manipulátor

Poster k filmu 						Řím - Vzestup a pád impéria (TV seriál)															V roce 450 našeho letopočtu byl Řím už jen pouhým stínem sebe samotného. Pryč je éra, kdy svou civilizací všechny převyšoval, i období mohutných územních expanzí. Nyní jsou římští vládci vydáni na milost vetřelcům-barbarům, a nabízejí jim moc a území výměnou za mír. Uprostřed období úpadku říše se do vysokého vojenského postavení vypracovali tři kamarádi: Ricimer, Aegidius a Majorian, a všichni vzájemně soupeřili o to, kdo ovládne impérium. Majorian byl prvním, kdo byl jmenován císařem, Aegidius pak jeho hlavním generálem, ale Ricimer, voják a původem barbar byl tím, kdo tahá za nitky. Toho, kdo ohrozí Ricimerovu sutoritu, přátele nevyjímaje, čeká smrt jeho mečem.

Řím---Vzestup-a-pád-impéria-XII.-Manipulátor-(by-VENA 1980) from William on Vimeo.

Řím - Vzestup a pád impéria - 11. dil: Barbarský generál

Poster k filmu 						Řím - Vzestup a pád impéria (TV seriál)															Koncem čtvrtého století není soužití Římanů a barbarů v rámci Římské říše bezproblémové, často vyúsťuje v násilnosti. Když císař Theodosius získá do služby v římské armádě Góty jako žoldnéře, spolehne se na svého věrného generála, napůl barbara-Vandala, napůl Římana, Stilicha, že zabezpečí věrnost Gótů. Ale Theodosius použil a obětoval gótské vojáky jako cíl pro děla v občanské válce a to způsobilo jejich povstání pod vedením Alarika, kterého Gótové provolali králem. Theodosius brzy poté umírá a zanechává říši svým dvěma synům, přičemž Stilicha jmenuje regentem (svého mladšího syna Honoria) v západní části říše. Když se Alarik snaží nalézt nový domov pro svůj lid na území Římské říše, a Stilicho bojuje proti novým nepřátelům Říma, cesty těchto dvou mužů se zkříží. Někdy bývali spojenci, jindy nepřáteli. Ale nakonec oba padli za oběť římským předsudkům. A Gótové, když si uvědomili, že Římané nechtějí mít s barbary nic do činění, zaútočili na samotný Řím.

 

Technologické vychytávky doby kamenné (2)

Nejdůležitější podmínkou pro přežití pravěké rodiny byl dostatek potravy. Jídla asi nebylo nikdy dost.

Proto i racionální příprava pravěkých pokrmů, tedy zužitkování všeho jedlého beze zbytku, bylo vedle plození dětí nejdůležitějším úkolem pravěké maželky.

Na této každodenní ženské starosti nic neměnila ani její matriarchátní role. Právě naopak. Jako organizátorka běžného života prarodiny, zajišťovala žena zpracování potravin. Stala se zárukou výživy všech rodinných příslušníků a tím i dobré kondice celé tlupy. Řada s tím spojených úkonů získala v pravěké společnosti rituální význam. Vzdávání díků všemocným silám a vzývání přírodních božstev v procesu přípravy pokrmu mělo stejnou vážnost, jako obřadné rozdělení pokrmu mezi strávníky. Sníst se sice dalo ledacos, ale kvalitní čerstvé maso v pravěké domácnosti jistě představovalo vzácnost. Častěji vyvstala nutnost zužitkovat kosti, tuk a jiné produkty sporadicky ulovených zvířat. Hladová období bez čerstvých kvalitních živočišných potravin provázela pravěkou polulaci asi velmi často. 

Ke zpracování kostí byl kamenný pěstní klín nezbytným nástrojem. Jak taková kuchyňská práce za sálavého žáru rodinného ohniště vypadala, je pro dnešního člověka sotva představitelné. Nemytí, nečesaní a pořád umaštění lidé roztloukali kamennými nástroji  ohlodané zbytky, ve snaze vytěžit z nich ještě něco k snědku.

Řím - Vzestup a pád impéria - 10. díl: Konstantin

Poster k filmu 						Řím - Vzestup a pád impéria (TV seriál)															Občanské války, které sužovaly Římskou říši ve třetím století, definitivně ukončil až císař Dioklecián. O vládu nad impériem se dělil s dalšími třemi spolu-vládci. Ve východní části říše, na císařském dvoře Diokleciána a v jeho armádě získával vojenský výcvik budoucí vládce, mladičký Konstantin. Když Dioklecián odešel na odpočinek, Konstantin se vrátil ke svému otci, jednomu z císařů západní části říše. Konstantinův otec ale brzy umírá, když předtím učinil syna svým nástupcem. Jako nový císař Španělska, Galie a Británie Konstantin osvědčil svou sílu proti nepřátelským barbarům. Ale když se ostatní spoluvládci začali zase obracet jeden proti druhému, Konstantin se rozhodl s tím jednou provždy skoncovat. Porazil jednoho spoluvládce po druhém, a postupně tak získal kontrolu nad celou říší. Založil také nové hlavní město na východě. Při tom všem měl vizi, že navždy změní směřování západní civilizace. Konstantin bojoval pod znamením kříže křesťanského boha a tím nejen legitimizoval nové náboženství, ale našel v něm i sílu, kterou využil pro sjednocení říše.

 

Platidla od mušlí ke koruně

platid2Současný pád hodnoty měn a hromadný útěk ke zlatu a jiným „osvědčeným jistotám“ je docela dobrý důvod k zamyšlení nad podstatou funkce měny – zejména v časech, kdy tušení nejisté budoucnosti svádí k různým formám dlouhodobého ukládání majetku. Malý výlet do historie platidel může být užitečným připomenutím skutečnosti, že všechna jsou jen symbolem bez reálné hodnoty. A současně také jakýmsi úvodem k rozsáhlejšímu článku o zlatě, který pro Novákoviny připravujeme.  

 

Výměnný obchod je nejspíš stejně starý jako lidský druh, jak ale rostly produkční schopnosti, začínal se stávat poněkud nepraktický. Například směnit několik desítek kuřat za jednu krávu muselo být náročné i po organizační stránce - ještě horší ale bylo, když šťastný majitel kuřat zrovna netoužil po krávě a přece se chtěl ptáků zbavit. A situace majitele nadbytečné krávy, který potřeboval jen jedno kuře, byla už úplně neřešitelná.

Snahy používat nějaký ekvivalent vyjadřující hodnotu pro směnu zboží proto asi jsou starší než dnes mohou archeologové dokázat. Zpočátku k tomuto účelu zřejmě sloužily některé běžné produkty, jako sůl, obilí, víno, nástroje (pazourky, nože, sekyrky, motyky), kusy látky, později kovové slitky. Známá je zmínka židovského kupce Ibrahima ibn Jakuba z desátého století našeho letopočtu, podle níž se ještě v raném středověku v Praze ke stejnému účelu používaly plátěné šátky. Tak údajně mělo vzniknout i sloveso "platit". Tou dobou už však jinde dávno běžely mincovní systémy.

Technologické vychytávky doby kamenné (1)

Kamenné pěstní klíny, spolu s kamennými špičáky, sekáči a drasadly,nalezené v devadesátých letech minulého století archeologem J.Fridrichem nedaleko soutoku Berounky s řekou Litavkou, představují doklad o nejstarším pravěkém osídlení České kotliny.

 

Zdejší nálezy z doby kamenné jsou považovány za jedny z nejstarších ve střední Evropě. Paleomagnetické datování kamenné industrie zařadilo prehistorické sídliště, rozkládající se na někdejší říční štěrkové terase v těsné blízkosti „Praberounky“, dnešního návrší Herinka, do období nejstaršího paleolitu s označením acheuléen, probíhajícího asi před 1,87 miliony lety. Úroveň opracování asi stovky nalezených kamenných nástrojů z křemence, křemene a buližníku překvapila svým dokonalým a účelným tvarováním.

 

Každý z nástrojů byl pravěkými tvůrci vyroben pro určité praktické pracovní využití. Převažovaly klínovité tvary. Především jednolící sekáče a pěstní klíny. Dokonale ergonomicky tvarované kamenné nástroje umožňovaly pevné sevření v ruce, aniž by i po dlouhé době pracovního nasazení způsobily na dlaních otlaky. I dnes musíme obdivovat účelnost nástrojů. Klínovitá pracovní část, vyčnívající z ruky, je přesně vyvážena tak, aby kámen svou hmotností i tvarem využíval jak dynamickou sílu paže, tak především setrvačnost své hmoty při úderu.

Řím - Vzestup a pád impéria - 9. díl: Vojákův vůdce

Poster k filmu 						Řím - Vzestup a pád impéria (TV seriál)															Těsně před koncem třetího století občanská válka rozdělila říši na kusy a nechala hranice říše otevřené invazi barbarů. Římané, žijící na východní a západní hranici, daleko od Říma, byli ponecháni, aby se bránili sami. To způsobilo, že si sami budovali vlastní armády a jmenovali své vlastní císaře. Když se říše takto polarizovala, ze společenské třídy vojáků se nad ostatní vyšvihl jeden výjimečný muž – aby se stal císařem v samotném Římě. Jmenoval se Aurelián a s neotřesitelnou vírou ve svůj božský původ bojoval s barbary, kteří tou dobou již ohrožovali i samotný Řím. Když zabezpečil a ochránil “věčné město,” zaměřil se Aurelián na ty, kteří říši roztříštili – na bojovnou královnu z východu a hrdého velitele ze západu. Poté, co oba porazil, během pěti krátkých let říši znovu sjednotil. Získal titul “Obnovitel světa”. Na krátkou dobu nastal mír. Ale v roce 275 našeho letopočtu byl Aurelián zavražděn. Nad jeho smrtí truchlili Římané v celé říši. Dobře si uvědomovali jeho výjimečnost a velikost.

Řím - Vzestup a pád impéria - 7. díl: Povstání a zrada

Poster k filmu 						Řím - Vzestup a pád impéria (TV seriál)															Píše se rok 162 našeho letopočtu. Marcus Aurelius zdědil říši na jejím vrcholu. Už sto let vládnou mír a prosperita, hranice impéria se táhnou od Irského moře k poušti v Sýrii. Ale čím víc Římské impérium roste, tím lákavějším terčem se stává. Na dvou frontách – na východě a na severu, vypukla válka. Stejně tak i mor si vybral na obyvatelstvu svou krutou daň. Marcus Aurelius by raději zůstal v Římě a psal o filozofii, ale povinnost mu velí říši chránit. Války, které vede s Germány, jsou dlouhotrvající a krvavý problém do kterého zabředl, a který, zdá se, nikdy neskončí. Ale smrtí Marka Aurelia vzal rovněž za své jeho sen o dobytí Germánie. Císařův syn Commodus nepokračuje v otcových šlépějích, protože dává přednost životu v přepychu v hlavním městě říše před nebezpečným životem vojáka.

 

 

 

Klima a zánik dávných civilizací

Co bylo příčinou kolapsu mykénské kultury? Podle nejnovějších poznatků to byla změna klimatu. Mykénské Řecko je přitom jen jednou z mnoha dávných civilizací, jejichž osud je spojován s vrtochy klimatu. Zdá se, že kolísání klimatu mělo za následek kolaps celých společenství a vedlo k nepokojům a válkám. Názor, že změny klimatu způsobovaly zánik celých civilizací, existuje již více než jedno století. Ale teprve v 90. letech 20. století získali vědci základní údaje o tom, jak se klima měnilo. Využívali k tomu například stopy ukryté na dně jezer nebo petrifikované ve stalaktitech.

Harvey Weiss z Yale University začal své studie zánikem jedné z nejstarších říší – říše Akkádské. Při vykopávkách v dnešní Sýrii našel nánosy prachu naznačující, že kolem roku 2200 př. n. l. se klima v regionu náhle stalo sušším. Sucho pak vyvolalo hladomor, což vysvětlovalo, proč v oné době začali obyvatelé opouštět velká města. Velké období sucha a jeho následky popisuje jedna z hliněných destiček. 

Více důkazů získal v roce 2000 klimatolog Peter de Menocal z Columbia University v New Yorku se svými spolupracovníky. Jeho tým díky moderním záznamům, sahajícím až do roku 1700, zjistil, že průtok dvou největších řek v této oblasti, tj. Tigridu a Eufratu, je spojen s klimatickými podmínkami v severním Atlantiku: studené vody mění směr povětrnostních systémů a tím snižují dešťové srážky. Potom objevili, že se severní Atlantik ochladil právě před rozpadem Akkadské říše.

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK