Duchovno

Síla magického myšlení

Síla magického myšleníTaky zaklepete, když se bojíte, abyste něco nezakřikli? V mém výzkumu se s tímto zvykem svěřily dvě třetiny lidí. Většinou přitom nevěří, že zakřiknutí může fungovat. Ale "jistota je jistota", a tak se klepe. Většinou na dřevo nebo prostě na něco tvrdého – třeba na zuby. Někdo jednou a jiný raději třikrát.

Věda popisuje čtyři druhy fyzikálních sil: gravitaci, elektromagnetismus a slabé a silné jaderné síly. U každé z těchto sil se zabývá jejím měřením a udává, kde se s ní můžeme setkat. Magické myšlení počítá s působením sil či mechanismů, jejich existence je v rozporu s poznatky vědy. Nelze je měřit, nelze je prokázat; musí se v ně věřit. Anebo se alespoň bát.

Když se bojíme, nebo si něco silně přejeme, magie často "funguje", ačkoli víme, že nefunguje. Proto jsou životně důležité události, například svatby, i dnes spojeny s řadou pověr. Netroufneme si zde riskovat, protože jeden nikdy neví, co kdyby to přece nějak...

U.G. Krishnamurti:Tajemství osvícení - Iracionální názory muže zvaného U.G. - 1. část

Tohle je nejspíše ta nejupřímnější kniha prosta všech nesmyslů, která kdy byla napsána o  pravdě, po které tolik  "duchovních hledajících" pátrá  -  většina guruů ji nazývá "osvícení",  U.G. Krishnamurti jí říká  "přirozený stav". U.G. v tomto výběru sepsaných konverzací trvá na tom,  že takzvané osvícení je čistě  biologickým úkazem, že pouze tehdy, když  jsme naprosto oproštění od kultury, nepřirozených návyků, úvah  o bohu a od intelektu, teprve tehdy může tělo svojí vlastní "mimořádnou inteligencí" osvobodit lidskou bytost, aby mohla být v přirozeném stavu.  

U.G. tímto způsobem žil od chvíle, kdy  se mu  přihodilo to, co nazýval "kalamitou" na jeho  49. narozeniny ve Švýcarsku. Od  té doby se  stal široce známým v Evropě i v Indii  jako  jeden z lidí s přehledem hovořících o tomto tématu. Rozhovory s U.G. jsou neformální a probíhaly kdekoli, kde se zrovna nacházel. Nemá žádný příbuzenský vztah  s Jiddu Krishnamurtim, slavným duchovním vůdcem, jehož učení kdysi  obdivoval, ale  nyní  je považuje za "zastaralé kecy". Je pravděpodobně tím nejkontroverznějším ze všech odborníků na toto téma, ať už mezi  guruy či nikoli.  Bývá nazýván "pobuřujícím", "nesnesitelným" i "prorokem anti-moudrosti".

 

 

Tajemství Osvícení je novým, unikátním, neocenitelným společníkem na  cestě pro všechny, kteří  ji kráčejí nebo přemýšlejí, že by se na ni vydali.  Vypráví příběh muže, který zná  "posvátný byznys"  jako  vlastní  boty a odkrývá upřímným a transparentním způsobem, jak se stal svobodným nikoli díky, ale i přes to, že duchovními praktikami strávil celý život. - Alice Furlaud

 

Na mé učení, chcete-li to tak nazývat, se nevztahuje žádné autorské právo. Můžete ho kopírovat, šířit, tlumočit, překrucovat, komolit a dělat cokoli dalšího chcete, dokonce ho  můžete  vydávat za  své  vlastní,   bez  nutnosti mého souhlasu nebo  svolení od kohokoli jiného. - U.G.

Robert Monroe - Návrat k pramenům

Od úsvitů lidských dějin lidstvo vždy pociťovalo všeobecný stesk a nostalgii za něčím, co je hluboce ukryto v každém z nás - za naší skutečnou totožností, pravým původem.

Tato nostalgie zdánlivě vypadá nerozumně a emocionálně, takže mnozí z nás ji vyhodnotí jako touhu opakovaně navštívit místo svého fyzického původu, nebo-li místa narození a raného dětství. Ti, kteří tak učiní, však zpravidla stejně nenajdou uspokojení a naplnění protože čekali něco víc, sami nejsou schopni určit, co vlastně chápou tím "víc".

Stále narůstá počet osob, které si dostatečně dobře začínají uvědomovat, že každý z nás se nakonec "vrátí domů". Do našeho skutečného místa původu, ne Zde, ale Tam. Je to pouze otázka času. Odsud již je pouze krok k započetí vlastního hledání, k pokusu zaujmout vlastní stanovisko.

Návrat k pramenům popisuje oblast, která se nachází "za hranou", za hranicí hmotné reality. Tato kniha může posloužit jako mapa "dálnice" mezi různými světy, mapa cesty, kterou má člověk před sebou poté co opustí zdejší svět. Na této cestě jsou určité dopravní značky i různá nebezpečí. Je to vyprávění o tom jak Robert Monroe objevil a prošel touto cestou již za života, což mu umožnilo uvědomit si příčiny a cíle této výpravy. Autor nám předkládá hlavní zásady smyslu a poslání lidského bytí na Zemi, a také toho, co nás čeká po něm.

Pochopil jsem, odkud jsem přišel, jak jsem se sem dostal, jak jsem se stal člověkem a proč jsem zde pobýval. Znám plán svého posledního odchodu a také kam se dostanu, když odtud odejdu. Co by mohlo mít větší význam? (R. Monroe).

Robert a. Monroe - Navrat k Pramenum by Daniel Grohoľ

Robert Monroe - Daleké cesty (Výpravy za hranice reality)

Předkládaná kniha obsahuje desítky svědectví lidí, jež autor uvedl do stavu, kdy je vědomí odděleno od hmotného těla. Tak je podáván ucelený obraz reality z pohledu mimo tuto fyzickou úroveň bytí. To vše nejenom v naší časoprostorové realitě, ale také formou vhledů do minulosti a nejméně do jedné linie budoucnosti naší Země. Svou informační hloubkou kniha přesahuje vše, co bylo v této oblasti dosud publikováno a vnáší jasno do mnoha úrovní lidského bytí. Najdete zde odpovědí na většinu existenciálních otázek lidí hluboce věřících i ateistů.

Monroe Robert Daleke Cesty by Golden Eye

Robert Monroe - Cesty mimo tělo

Robert Monroe, podnikatel z Virginie, začal prožívat události, které drasticky změnily celý jeho život. Bez varování a nechtěně opouštěl tento fyzický svět a v druhém těle cestoval na místa velmi vzdálená fyzické i spirituální realitě tohoto světa. Pohyboval se v oblastech, kde nepůsobí omezení času ani smrti.

 

KNIHA HENOCHOVA

1. Toto jsou Henochova slova požehnání, jimiž požehnal vyvoleným a spravedlivým, kteří zůstanou naživu v den soužení, kdy zajdou všichni hříšníci a svévolníci.

2. Henoch pravil: Já Henoch, muž zbožný, jemuž Bůh otevřel oči, abych uzřel Svatého v nebi. Ukázali mi ho andělé a od nich jsem vše uslyšel a porozuměl všemu, co jsem viděl, avšak nikoli pro toto pokolení, nýbrž pro ty, kdo teprve přijdou.

3. O vyvolených jsem mluvil v tomto podobenství: Jako Bůh světa vyjde Svatý a Velký ze svého příbytku,

4. a vystoupí na horu Sínaj, aby se zjevil se svými zástupy, a z nebes vy jeví sílu své moci.

5. Všechny zachvátí velká bázeň a strážci se budou třást strachy ve všech končinách země.

6. Horstva se zachvějí až se vrcholky sesují a roztaví jako vosk v ohni.

7. Země pukne vpůli a vše, co je na ní, zahyne. Dojde k soudu nade vším i nade všemi spravedlivými.

8. On však dá pokoj spravedlivým a ochranu vyvoleným. Na nich spočine jeho milost a všichni budou náležet Bohu, který jim požehná a dá zakusit prospěch z Božího světla.

9. Hle! Už přichází v nesčíslném zástupu svatých, aby nad hříšnými lidmi vykonal soud, aby vyhladil svévolníky a ztrestal je za vše, čím se mu protivili a co zlého spáchali.

Co se děje při umírání aneb smrt a znovuzrození

LAMA OLE NYDAHL -- učitel buddhismu diamantové cesty: kniha smrt a znovuzrození - výstižný a stručný popis procesu umírání, kterým prochází každý člověk.

 

 

Pythagorova škola mystérií, časť II.: Pythagorove „Zlaté básne“ a zásady žiakov mystéria.

Ďalšia časť prekladu z knihy Püthagorasz Aranyversei (Pythagorove Zlaté básne). Samotné básne budú uverejnené v tretej časti.

 

Ako vyzerala cesta mystéria v Pythagorovej škole? Viacero autorov píše o tom, že Pythagoras mal jednu „Svätú reč“, v ktorej opísal esenciu tejto cesty a jej chod. Obsah „Svätej reči“ sa nezachoval priamo, predsa však existujú „Pythagorove Zlaté básne“, ktoré pochádzajú pravdepodobne z obdobia I. – III. storočia po Kristovi. Zvečnil ich jeden novopythagorejec v duchu tradície. Je veľmi pravdepodobné, že „Zlaté básne“ obsahujú časti či aspoň zlomky zo „Svätej reči“ a, že i ostatné básne boli sformulované odpovedajúc skutočnému Pythagorovmu duchu.

„Výborný je ten človek, ktorý sa pokúša riadiť svoju dušu v súlade s duchovnými zákonmi.“

A ako sa píše v knihe, práve tomuto cieľu slúžia „Zlaté básne“ a v nich uvedené životné zásady. Nejde o mravné predpisy, ako by sa na prvý pohľad zdalo. V prvom rade tieto zásady nie sú určené k tomu, aby človeka podnietili k cnostnému životu. Ich cieľom je skôr vytvorenie podmienok, aby skutočné ja, duchovný rád, boli v človeku znova vedomé a činné.

Pythagorova škola mystérií, časť I.

Skutočnosť, že spoločnosť Pythagorejcov bola mysterijná škola, potvrdil už Herodotos. Bol názoru, že Pythagorova múdrosť sa opierala o egyptské mystériá. Avšak pri porovnaní Pythagorovho učenia s učením egyptských mystérií nám padnú do oka veľké rozdiely: obrazy a hieroglyfy, mýty a postavy bohov, pyramídy, sfinga a ostatné veľké symboly boli tie, v ktorých sa ukrývali kľúče učenia mystéria. U Pythagora boli zas vyzdvihnuté čísla, hudba, geometria a astronómia. Jedným slovom, veda nastúpila na miesto mýtov a obrazov. Niet pochýb, že čísla a vedy mali v egyptských mystériách veľký význam. U Pythagora stáli však jednoznačne v popredí.

Pythagorova škola mystérií

Pythagoras sa učil pravdepodobne u Milétskeho Thalésa a Anaximandra. Často cestoval do Egypta a Babylonu, kde získal múdrosti od kňazov a vedcov. Na sklonku života odišiel do Talianska, kde v meste Kroton vytvoril bratstvo Pythagorejcov.

Cieľom mysterijnej školy je vždy to, aby predala svojim žiakom vstup do duchovného sveta a aby im pomáhala na ceste mystéria. Toto je možné iba vtedy, ak sa v takejto škole vyskytnú ľudia, ktorí už prešli cestou mystéria tak, že už stoja v spojení s duchovnými silami a zákonmi. Pythagoras sa za takého človeka počítal. Za človeka, ktorý vybavený zvláštnymi duchovnými silami pochodil v Egypte cestu mystéria a získal vstup do duchovného sveta. Takto bol oprávnený založiť školu mystérií. Ak Pythagorovi žiaci vraveli „rozumná bytosť je jednou prirodzenosťou Boha, druhou je človek a tretí je taký, ako Pythagoras“, tak mali na mysli Pythagorov zvláštny vzťah s duchovným svetom a jeho silami.

Duchovné sily

Hovorí sa, že Pythagoras bol schopný počuť hudbu sfér a zvuk planét, ktoré vydávali pri pohybe na svojej dráhe. Ak človek vlastní orgány duchovného sveta, potom súznie so zákonmi tohto sveta, s harmóniou sfér, ktoré je schopný rozpoznať. Rovnako tak je schopný rozpoznať svet karmy a mŕtvych a pohybovať sa v nich bez toho, aby zmyslového človeka zotročili. „Pamätal sa na mnohé veci, ktoré sa s ním dostali do súvislosti, najzrozumiteľnejšie a vo všetkej svojej čistote na skorší život, ktorý jeho duša raz žila dlhú dobu predtým, ako bol pripútaný dotohto tela. Na základe mnohých znamení dokázal, že on sám bol Euphorbosz…“

http://nina450.wordpress.com/2013/12/24/pythagorova-skola-mysterii-cast-i/

 

Články na pokračování

Syndikovat obsah
Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK