Probuďme se! Otčenáš nikdy nebyl jen modlitbou!

Probuďme se! Otčenáš nikdy nebyl jen modlitbou!

   Modlitba Otčenáš nebyla nikdy tím, za co ji lidé po celá staletí považovali. Nikdy totiž nebyla pouze modlitbou, to jest něčím, co má být odříkané v domnění, že právě používáním těchto slov se správně modlíme.

   Otčenáš je ve skutečnosti něčím mnohem větším! Je to praktický návod, jak má člověk žít a o jaké hodnoty má ve svém životě usilovat.

   Skládá se ze dvou části. V první nám je ukázáno, jak máme přistupovat ke Stvořiteli a v druhé, jak máme přistupovat ke svému vlastnímu životu. Čili, co si v něm máme především přát.

   "Otčenáš, jenž jsi na nebesích!" Tato slova znamenají, že člověk uznává otcovskou autoritu Boha, vůči které stojí a vždy bude stát jako dítě. A tak, jak je pro dítě raného věku bezvýhradnou autoritou autorita jeho rodičů, jejichž poslouchá, protože mu chtějí jen dobře, tak má být pro nás všechny bezvýhradnou autoritou náš Pán. Autoritou, před jejímž Vůlí se v hluboké dětské důvěře skláníme.

   "Posvěť se jméno tvé!" Jde o vyjádření hluboké úcty a posvátnosti, kterou máme prokazovat Pánu a všemu, co s ním souvisí. A tedy i jeho menu!

   "Přijď království tvé." To není žádná prosba, ani žádné pokorné, alibistické očekávání. To je slib! To je závazek! To je vyjádření odhodlání k činu! Právě nimi, konkrétními činy a reálným jednáním v každodenním životě má totiž každý z nás přispět svým vlastním dílem a podle svých vlastních schopností k tomu, aby mohlo přijít na zem království nebeské. Našim vlastním přičiněním a za našeho vlastního spolupůsobení.

   "Buď Vůle tvá." Tato slova jsou opět závazkem pro každého, kdo je vyslovuje. Závazkem, že se bude snažit ve svém životě zohledňovat Vůli svého Otce. A to nejen ve svých slovech a činech, ale i ve svých myšlenkách a citech. Vůle Otcova se tedy má stát měřítkem a kritériem absolutně všeho, co člověk činí a co se teprve učinit rozhoduje.

   Její naplňování však nutně předchází její znalost. Její dokonalé pochopení, abychom mohli na základě jejího poznání správným způsobem formovat svůj život. Není totiž možné plnit něco, co neznáme, nebo co sice známe, ale pouze povrchně a nedostatečně.

   Kdo nechce poznávat Vůli Nejvyššího, nemůže ji plnit a kdo ji neplní, nutně tím sám na sebe přivolává negativní zpětné účinky. Neboť jak již bylo řečeno, Otcova Vůle nám chce pouze dobro a pokud ji odmítáme, může se nám dostat jedině protipólu dobra, kterým je zlo.

   Neboť následující slova: "jako v nebi, tak i na zemi" v jejich dalekosáhlém dosahu znamenají, že v blaženosti dobra, ve které žijí obyvatelé ráje žijí pouze proto, že znají a bezvýhradně naplňují Vůli Otcovu. A na zemi může být jako v nebi jedině tehdy, pokud i zde budou lidé jednat stejně.

   "Chléb náš vezdejší dej nám dnes." - tak začíná druhá část Otčenáše. Naznačuje nám, že se máme starat o nabývání chleba každodenního, jakož i všech svých ostatních potřeb, avšak jako na prvořadé musíme vždy dbát na Vůli Otcovu. Uspokojování našich potřeb se nám nikdy nesmí stát absolutně vším, abychom nakonec, v bláznivém šílenství jejich nikdy nekončícího naplňování zcela zapomněli na svého Otce a jeho Vůli tak, jak se to stalo lidem současné doby.

   "A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům." Kdo dokáže odpustit, tomu bude odpuštěno. Kdo ale odpustit nedokáže, ten sám nemůže očekávat žádného odpuštění.

   Každý z nás se ve svém životě provinil vůči svým bližním, i když někdy nechtěně. A vůči každému z nás se provinili naši bližní. Mnohdy i velmi bolestně. Pokud ale my jim nebudeme schopni odpustit jejich provinění vůči nám, nemohou být odpuštěny ani ty naše vůči druhým.

   Neschopnost odpustit a ustavičné zabývání se starými ranami a vinami je totiž neštěstím našeho světa i každého jednotlivce, který tak činí. Ukažme si to na příkladu ze současnosti:

   Existují země, kterým svého času Rusové ublížili, jako například Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, nebo Ukrajina. Jejich neschopnost odpustit ani po mnoha desítkách let však v současnosti přerůstá až do nenávisti. A jejich nenávist, obratně využívána lidmi se světovládně mocenskými zájmy vytvořila z těchto zemí výbušné zóny, naplněné obrovským potenciálem nenávisti, schopným přerůst až do velkého, světového konfliktu mocností.

   Neboť neschopnost odpustit přináší nenávist, nenávist plodí konflikt a konflikt přináší zkázu. Na nenávisti, jako na něčem silně destruktivním není prostě možné konstruktivně budovat a je smutné, že třeba současná politická orientace Ukrajiny je postavena právě na nenávisti, pramenící z neschopnosti odpustit. Na nenávisti, opírající se o fašistickou minulost a fašistické tradice. A podobná atmosféra vládne i v pobaltských zemích.

   Ano, někdy bývá opravdu těžké odpustit, pokud nám někdo velmi ublížil. Chce to čas a bylo by pokrytecké podávat si ruce, pokud to vnitřně tak necítíme. Je však třeba pracovat na odpuštění, abychom k němu mohli nakonec dojít. Hojivý čas nám může být pomocí k tomu, abychom se nakonec zbavili tíhy křivd a dokázali odpustit ve svém srdci. Neboť jedině odpuštěním lze přetnout řetěz zla, které by muselo ve svém dalším postupném navyšování až do nenávisti přinést mnoho nepředvídatelného neštěstí nám samotným i našemu okolí.

   "A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého." Velké je pokušení, spočívající v nadhodnocení ceny naší vlastní, egoistické, lidské vůle. Velmi velké je pokušení stavět svou malou a nedokonalou vůli nad Vůli našeho Otce. Avšak právě tímto způsobem se vzdalujeme dobru a vydáváme na cesty zla.

   Je proto třeba zbavit se této prvotní příčiny zla. A to i prožíváním námi samými takovýmto způsobem přivolaným utrpením, ve kterém pochopíme, jaká falešná a nedokonalá je naše vlastní vůle. Ve kterém pochopíme, že naše svévole je v podstatě otevřenou branou ke zlu, zatímco radost, štěstí, mír a vnitřní naplnění spočívají pouze v plnění a zohledňování dokonalé Vůle Nejvyššího.

   Ale protože dnes žijeme v době materialismu a absolutního odtržení od Boha, "modlí" se současní lidé svým způsobem života následující anti otčenáš:

   Něco takového, jako Bůh je jim zcela lhostejné a nepředstavuje to pro ně vůbec žádnou autoritu.

   Jeho jméno jim není vůbec svaté a jsou ho proto schopni zavléci do nejneuvěřitelnější špíny.

   Nezajímá je žádné království nebeské, které by se měli snažit vytvářet na zemi. Naopak, budují si své vlastní království. Království povrchního lesku a křivých zrcadel, pod jehož vnější fasádou na odiv vystavovaných ušlechtilých ideálů se skrývá faleš, nízkost, zkaženost, touha po moci a neuvěřitelná lidská malost.

   Lidi nezajímá žádná Vůle Nejvyššího. Mají zájem jen o naplňování své vlastní vůle a proto nemůže být na zemi tak, jako v nebi, ale je na ní jako v pekle, plném zloby, chamtivosti, bezohlednosti, nelidskosti, egoismu, závisti, zvrhlosti a mnohého jiného.

   Získávání chleba každodenního, jako i ostatní naplňování svých potřeb se provádí tak, že se bezohledně odtrhává chléb každodenní od úst jiným a nenasytná chamtivost jedněch připravuje o ty nejzákladnější potřeby druhých.

   Lidé nepromíjí svým viníkům, ale naopak živí a stupňují svou nenávist. A jejich nenávist, podporovaná zvrhlými elitami našeho světa je stupňovaná až k hranici nové, celosvětové válečné katastrofy s vizí jaderné války, jako poslední tečky za historií civilizace na naší planetě, odvrácené od Vůle Boží.

   Ve své domýšlivosti a pýše upadají lidé dneška do marnivého pokušení o velikosti vlastní vůle, která jako divoké zvíře utržené z řetězu žene svět do neštěstí a zkázy. Ve své slepotě nepoznávají zlo, kterému vstříc se bezhlavě ženou uctíváním vlastní vůle. Zlo, jehož katastrofální důsledky od nich nemohou být odvrácené, protože tak oni sami chtějí.

   V maximálně jednoduchém souhrnu to tedy znamená, že život v souladu s moudrostí, obsaženou v Otčenáši musí lidem přinést království nebeské na zemi. A v jejich osobním životě štěstí, radost a mír.

   Naopak, anti otčenáš současného způsobu života je jistou cestou, směřující k záhubě lidstva i celé naší planety. K záhubě, která se k nám všem s děsivou rychlostí přibližuje. K záhubě, ke které kráčíme vnitřně rozervaní, nenaplnění a na míle vzdáleni od prožívání skutečného, hlubokého a pravého štěstí.

http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s M.Š

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

On už

ten neskutečně profláknutý pán Šupa prosákl i sem? :-D :-D

Obrázek uživatele Malwerick

Sekcia volnej tvorby bola

Sekcia volnej tvorby bola uzavretá.

Sepsáno klávesnicí a Malwerickem - největším známým webovým chudáčkem všech dob.

No dobrá.

Otče náš, jenž jsi na nebesích- Je náš otec, nebo jen stvořitel, nebo ani to? Co nám povíš o El-ovi, neboť on to byl, kdo dal Jahvemu jeho díl, aby si s ním hrál a posléze o své hře dokonce nechal napsat bibli...?!

Posvěť se jméno tvé- Takovou dobu, a pořád ne a není dost posvětěné? Dozajista jeho velikost záleží na názoru nějakého modlebníka. Bez pochlebování ovšem není velebení.

Buď vůle tvá- očividný průšvih, který připouští že by taky jeho vůle být nemusela, ale modlebník si to moooc přeje, což je trapné, neboť kdyby jeho víra byla opravdová, ani na okamžik by nezapochyboval že tato vůle prostě byla a stále je, bez diskuzí a tečka. Ale jak už řečeno, bez pochlebování není velebení.

jako v nebi, tak i na zemi- na té zemi, kterou bůh na tisíc let zaprodal ďáblovi? No potěš.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes- stejně jako jisté komunity zde. Hlavně natahovat ruku a něco chtít. Chybí mi tu aspoň slůvko pokory, třeba nějaké prosím. Nebo je to rovnou příkaz? A krom toho: modlebník zjevně nemá vůbec jako cíl život věčný, ale dlabanec tady na zemi. Jak nízké.

A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům- zcela jasné nepochopení situace, kdy si modlebník naivně myslí, že vstup do nebe je něco jako výměnný bartr. Já odpustím, tak ty mně odpusť. Přitom bible jasně říká: "Smiluji se nad kým se smiluji, a slituji se nad kým se slituji." Koho chce, pozdvihne; koho nechce, zatvrdí (viz faraon, nebo Ezau a Jákob).

A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého- to už je pokrytectví, které není ani k pláči, ale rovnou k smíchu. Zase dělej všechno za nás modlebníky. Neuveď v pokušení! Co kdybychom, uvedeni v pokušení, selhali a byli zavrženi, že jo? Třeba jako Kain, jehož pokornou oběť bůh kdovíproč zavrhl, že?

A než se, milý autore, spolupracující se smutně profláknutým MŠ, začneš pohoršovat nad mým příspěvkem, přečti si druhou půlku svého vlastního článku, kde úplně stejně zacházíš ty s bezvěrci. Flák všechny do stejného pytle a vydštít na ně svou nenávist, neb stejně jsou to pekelní zaprodanci! Takže raději se starej o břevno ve vlastním oku a neřeš třísku v oku druhého, když je tobě a tvé lásce nebeské nastaveno zrcadlo.

No úžasné.

Huba plná lásky a víry, ale v druhé části tvého příspěvku projevuješ tak neskrývané pohrdání a nenávist všem, kdo nevyznávají jen a jedině tvou víru, že je to až k nevíře. Než být slouhou takového boha, raději budu bez něj.

Tak ještě jednou

Před nedávnem jsem tu uvedl (dle mého názoru racionální, věcný a slušný) "anti"příspěvek, který rozporoval vše, co autor článku napsal. Zjevně jsem byl cenzurován. Skvěle, aspoň vím, že i tento portál se připojil k totalitním hlásným troubám, pro které je jedna strana mince pravdivější než druhá. Takže ještě jednou, a jen jednou větou: kde bere autor článku tu svou očividnou nenávist a pohrdrání všemi, kdož jsou tak troufalí a vyznávají jiný pohled na svět než on? Odpovězte si sami.

To mi nevieme. Do volnej

To mi nevieme. Do volnej diskusie môže písať hocikto. Ako portál s tým nič nemáme. Tak isto diskusie nikto nemaže. Svoj príspevok si musíte najsť v kope spamu. Určite tu je.

Obrázek uživatele Malwerick

Technicky problem

Vaše komentáre padli do sekcie na schválenie. Boli schválené.

Sepsáno klávesnicí a Malwerickem - největším známým webovým chudáčkem všech dob.

Omluva a prosba

Jejda jejda!

Tak to jsem opravdu nechtěl. Tady došlo k nějakému chaosu v odesílání, až to tu najednou naskákalo jak hromada blech :-D.

Je-li to možné, prosím o vymazání všech kopií toho samého, stačí bohatě jen jedna... děkuji.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <hr> <img> <a> <p> <br>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Články na pokračování

Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK