STANISLAVSKÉHO METODA HERECKÉ PRÁCE

KONSTANTIN SERGEJEVIČ STANISLAVSKIJ – UMĚLEC A MYSLITEL Zkoumal spoje mezi fyzickým a psychickým a vyznačil cestu od dostupného k méně dostupnému od vědomého k podvědomému, která se stala principem jeho herecké psychotechniky. Tato metoda způsobila obrovský rozruch, neboť něco takového zatím v divadelním světě neexistovalo. Vnímat herectví jako součást plnoprávné profese bylo nevídané. Jednalo se o čistou vědeckou praxi. Tím bylo možná pár lidí, kteří žili ve svém starém dobrém divadelním stereotypu, znepokojeno.

 

Vezměme ale vývoj této převratné herecké metody od začátku. Stanislavskij tvořil v duchu „fin de siècle“. Jeho tvorba totiž spadá do konce 19. století. Zprvu psal svoje divadelní hry pod pseudonymem, neboť jeho zámožná rodina se styděla za jeho podprůměrné hry. Následně se po seznámení s Vladimirem Ivanovičem Němirovič-Dančenkem pustil do zajímavého projektu. Projektu, který se později roku 1898 nazval Moskevské umělecké divadlo – MCHT (následně Moskevské akademické umělecké divadlo – MCHAT).

STANISLAVSKÉHO METODA HERECKÉ PRÁCE

Jak už jsme poznamenali výše, Stanislavkij vnitřně cítil potřebu změnit dosavadní inscenační postupy. Požadoval, aby herec svoji roli perfektně zvládl – ať už hovoříme o psychické složce, či o složce fyzické.

„Cílem metody je vyvolat přirozenými prostředky tvůrčí činnost organické přirozenosti“, ale současně první zásadou „metody“ je „nepřekážet organické přirozenosti, tvoří-li sama od sebe“. Tvořivá organická přirozenost […] může jako jediná tvořit z materiálů jinak nedostupných, z materiálů ukrytých v podvědomí.“

Svoji metodu tedy dělí na vnitřní (prožívání) a vnější (ztělesňování) techniku. Vnitřní techniku budeme prezentovat pomocí publikace Stanislavského metoda herecké práce od Radovana Lukavského.

Vnitřní technika

1. Umění prožívání

„Jeden z hlavních principů umění prožívání: podvědomá tvůrčí práce organické přirozenosti vzbuzená vědomou psychickou činností. […] Podvědomí ale nikdo neumí poručit. Jediné, co herec může udělat je: podvědomé tvorbě připravit půdu.“ Tímto hereckým požadavkem Stanislavskij kladl důraz na to, aby herci byli schopni roli dostatečně procítit – prožít. Nechtěl, aby herci bránili podvědomým tvůrčím procesům. Postava, kterou prezentovali, by měla správně vycházet přímo z jejich nitra. Současně ale podotýká, že ne všichni herci jsou takovéhoto způsobu tvorby schopni.

2. Jednání „kdyby“

Zde je třeba si uvědomit, že jakákoliv činnost na jevišti, kterou herec předvádí, se musí dít za nějakým účelem. To podporuje jednání, které je základem pro dramatickou činnost. Magické „kdyby“ pomáhá herci se do role vcítit. Je to vlastně „skutečnost vášní a pravděpodobnost citů v předpokládaných okolnostech“.[39] Je žádoucí, aby byl herec schopen si představit situaci určité postavy, v určité době a podle toho taky jednat. Musí si v hlavě utvořit charakteristiku dané postavy, uvědomit si, jak by ona sama se podle daných předpokladů chovala či mohla chovat. „Tajemství tkví v tom, že se na vlastní city nesmí naléhat, o „opravdovosti vášní“ se nesmí přemýšlet, protože city a vášně se nepodrobují rozkazu ani násilí, ale přicházejí samy od sebe. Stačí soustředit se na dané okolnosti a vžít se do nich.“[40]Herec ze svého projevu musí vyhnat veškeré všeobecné jednání. Musí jednat konkrétně, přímo a účelně. Jedině pak bude herectví pravdivé a přínosné.

„Skutečné umění nepřipouští hru „všeobecně“. Jedno vylučuje druhé. Umění miluje řád a harmonii, ale hra „všeobecně“ sebou nese chaos a nesoulad. „Všeobecné“ je chaotické a nesmyslné. Dejte své roli logiku a důslednost. „Všeobecné“ všechno začne a nic nedokončí. Dejte proto své hře ukončenost. „Všeobecné“ je třeba nelítostně vyhánět z jevišť a jednou provždy tam uvést opravdové, produktivní a účelné, přirozené a svobodné lidské jednání, které odpovídá zákonům živé, organické přirozenosti a ne pravidlům divadelní konvence.“

Pro aplikaci „kdyby“ je nepostradatelné, aby byl herec obdařen dobrou představivostí a fantazií. Tyto prvky ženou herce kupředu a vypomáhají mu v tvůrčím procesu.

„V každém okamžiku svého pobytu na jevišti musí herec mít před očima buď to, co se děje kolem něho na scéně, čili vnější dané okolnosti vytvořené režisérem, výtvarníkem a ostatními tvůrci, nebo to, co se děje v jeho nitru, v jeho obrazotvornosti, čili představy, které ilustrují tyto okolnosti, dané pro životní náplň role. Ze všech těchto okamžiků se skládá hned vně, hned uvnitř nás jakýsi „filmový pás“, souvislá řada vnějších a vnitřních záběrů a představ. Tyto představy v nás vyvolávají odpovídající náladu, ta působí na duši a vyvolává odpovídající prožívání.“[42]

3. Emocionální paměť – „nahazování“ emocí

Aby herci pomohli svému jednání a podpořili herecký projev ze svého podvědomí, požadoval po nich Stanislavskij, aby si vybavovali různé emoce ze svých vlastních zkušeností a ty pak použili na jevišti. „Herec může prožívat jen své vlastní emoce. Odkud by měl brát pro každou roli nové a cizí city? Může roli pochopit, vžít se do postavy a jednat jako ona, což znamená, že toto tvůrčí jednání v něm vyvolalo analogické prožitky, které ovšem nepatří postavě, ale herci samému.“[43]

4. Členění hry a role na části a částečky Hru nemůžeme řešit globálně, je třeba zabývat se detaily. „Dělení hry na části je pro nás ovšem nezbytné nejen proto, že umožňuje analýzu a studium role, ale i z jiného důvodu. Každá část ukládá totiž tvůrčí činnosti nějaký úkol. Tento úkol se z příslušné části rodí organicky.“[44] Herec musí proniknout do každé malé části a vzájemně je analyzovat. Následnou analýzou zjistí, že se některé části například opakují, tyto části spojí a vznikne mu pár organických celků, se kterými se mu jednoduše operuje a dokáže se ve hře lehce orientovat.[45]

V dramatickém projevu je zajisté také důležité umět udržet jevištní pozornost. „Chceme-li odpoutat pozornost od hlediště, musíme se dát upoutat tím, co se děje na jevišti.“[46] Proto se Stanislavskij snažil naučit své žáky tomu, aby při ztrátě pozornosti byli schopni ji upřít na jeden určitý pevný bod a takto se koncentrovat. Jelikož herecká roztěkanost je nežádoucí. Herec se musí plně soustředit na správnou prezentaci své postavy, jejíž přednes musí být jevištně pravdivý. Divák by správně měl uvěřit životu, který se odehrává na scéně. Stanislavskij také kladl důraz na uvolňovací svalová cvičení, aby nedocházelo vlivem křečí k deformování hercova těla a výrazu.

Vnější technika Stanislavskij považoval vnější – fyzickou stránku za nepostradatelnou. Stavěl ji tedy na stejný pomyslný stupínek jako tu psychickou. Podle něj fyzický stav ovlivňoval psychiku a celkové prožívání role.

1. Ztělesňování Stanislavskij podobně jako Diderot rozvádí koncepci, že herci mají určité vlohy, které jsou dané přírodou. Tyto vlohy musí herec opečovávat a dále rozvíjet k úplně dokonalosti. Což obsahuje systematickou a dlouhou práci zdokonalování sebe sama. Je žádoucí utvořit odpovídající fyzický aparát, který bude podporovat psychickou složku herecké osobnosti. [47]

2. Charakterizace „Bez vnější formy nepronikne k divákovi ani vnitřní charakterizace postavy, ani složení její duše. Vnější charakterizace osvětluje a znázorňuje a pomáhá tak divákovi pochopit neviditelný, vnitřní, duševní nárys role.“[48] Tento princip je založený na ztotožnění herce s postavou. Je důležité, aby herec přejal veškeré povrchové znaky postavy. Její chůzi, výzor, mluvu, přízvuk, rysy obličeje apod. Herec se plně vnoří do postavy, myslí jako ona, chová se jako ona… Charakterizace je jakási maska, která zakrývá herce.[49] Stanislavskij také podotýká, že nejde z postavy okamžitě vystoupit, jedná se o celkem pomalý proces.

Pokračování: http://is.muni.cz/th/262160/ff_b/bakalarska_prace_scejkova.txt

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.
Obrázek uživatele Malwerick

Nepriamy návod na zasvätenie.

Nepriamy návod na zasvätenie.

wink

Sepsáno klávesnicí a Malwerickem - největším známým webovým chudáčkem všech dob.

Odpovědět na komentář | OSUD®

Why viewers still make use of to read news papers when in this technological world everything is presented on web?
Feel free to visit my web page ... Foot Issues

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <hr> <img> <a> <p> <br>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Články na pokračování

Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK