Dopis 138 Muslimských Učencu Papeži Benediktovi

Při příležitosti Eid al-Fitr al-Mubarak 1428 po hidžře/13.října 2007 n.l., a o 1.výročí otevřeného dopisu 38 muslimských učenců jeho svatosti papeži Benediktovi XVI,

Otevřený dopis a výzva muslimských učenců pro:

Jeho svatost papeže Benedikta XVI,

Jeho veškerou svatost Bartoloměje I, patriarchu z Konstantinopole, Nový Řím,
Jeho blaženost Theodora II, papeže a patriarchu Alexandrie a veškeré Afriky,
Jeho blaženost Ignatia IV, patriarchu Antioche a veškerého východu,
Jeho blaženost Theophila III, patriarchu Svatého města Jeruzaléma,
Jeho blaženost Alexe II, patriarchu Moskvy a veškerého Ruska,
Jeho blaženost Pavla, patriarchu Bělehradu a Srbska,
Jeho blaženost Daniela, patriarchu Rumunska,
Jeho blaženost Maxima, patriarchu Bulharska,
Jeho blaženost Iliu II, arcibiskupa Mtskheta-Tbilisi, katolického patriarchu veškeré Gruzie,
Jeho blaženost Chrisostoma, arcibiskupa Kypru,
Jeho blaženost Christodoula, arcibiskupa Atén a veškerého Řecka,
Jeho blaženost Sawu, metropolitu Varšavy a veškerého Polska,
Jeho blaženost Anastazia, arcibiskupa Tirany, Duerres a veškeré Albánie,
Jeho blaženost Christofora, metropolitu České a Slovenské republiky,
Jeho svatost papeže Šenouda III, papeže Alexandrie a patriarchu veškeré Afriky na apoštolském stolci sv. Marka,
Jeho blaženost Karekina II, svrchovaného patriarchu a katolika všech Arménů,
Jeho blaženost Ignatia Zakka I, patriarchu Antioch a veškerého Východu a svrchovaného vůdce Univerzální syrské ortodoxní církve,
Jeho svatost Mar Thoma Didymose I, katolika Východu na apoštolském stolci sv.Tomáše a metropolitu Malankary,
Jeho svatost Abune Paulose, pátého patriarchu a katolika Etiopie, Echege Moře sv. Tekle Haymanota, arcibiskupa z Axium,
Jeho blaženost Mar Dinkha IV, patriarchu Svaté apoštolské katolické asyrské církve Východu,
Nejvyššího reverenda Rowana Williamse, arcibiskupa z Canterbury,
Reverenda Marka S. Hansona, prezidujícího biskupa Evangelické luteránské církve v Americe, a prezidenta Lutheránské světové federace,
Reverenda George H. Freemana, generálního sekretáře Světové rady metodistů,
Reverenda Davida Coffeyho, prezidenta Baptistické světové aliance,
Reverenda Setri Nyomiho, generálního sekretáře Světové aliance reformovaných církví,
Reverenda Dr. Samuela Kobia, generálního sekretáře Světové aliance církví,
A vůdcům křesťanských církví, všude…. Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného

Společné slovo mezi Námi a Vámi

Zatímco jsou islám a křesťanství zjevně velice odlišná náboženství – a zatímco neexistuje minimalizace některých jejich formálních rozdílů – je jasné, že dvě největší přikázání jsou společnou oblastí a spojením mezi Koránem, Tórou a Novým zákonem. Co je úvodem ke dvěma přikázáním v Tóře a v Novém zákoně, a z čeho vznikají, je jednota Boha – že je pouze jeden Bůh. Protože Šema v Tóře stanovuje: (Deuteronomium 6:4) Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný. Podobně Ježíš pravil: (Marek 12:29) „První přikázání je toto: ‘Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán;„. Podobně Bůh praví ve Svatém Koránu: Rci: „On Bůh je jedinečný, Bůh sám o sobě věčný.“ (Al-Ikhlas, 112:1-2). Tak je jednota Boha, láska k Němu a láska k bližními společným polem, na kterém jsou islám a křesťanství (a judaismus) postaveny.

Nemůže tomu být jinak, jelikož Ježíš pravil: (Matouš 22:34-40) „Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“

Navíc Bůh potvrdil ve Svatém Koránu, že Prorok Muhammad nepřišel s ničím od základu nebo v zásadě novým: To, co je ti namítáno, není nic jiného než to, co říkáno bylo poslům před tebou. (Fussilat 41:43).

A: Rci: „Já věru nejsem žádnou novotou mezi posly a nevím ani, co stane se mnou a s vámi. Já následuji pouze to, co mi bylo vnuknuto, a jsem jen varovatel zjevný.“ (Al-Ahqaf, 46:9).

Tak také Bůh ve Svatém Koránu potvrzuje věčné pravdy jednoty Boha, nezbytnosti absolutní lásky a odevzdanosti Bohu (a tedy vyhýbání se falešným božstvům), a a nezbytnost lásky k ostatním lidským druhům (a tedy spravedlnosti), jež jsou zákkladem každého pravého náboženství:

A vyslali jsme již k národu každému posla, aby hlásal: „Boha uctívejte a falešným božstvům se vyhýbejte!“ A byli mezi nimi někteří, jimž Bůh dal vedení, a byli mezi nimi jiní, jimž usouzeno bylo bloudění. Choďte jen po zemi a popatřte, jaký byl konec těch, kdo pokládali to za lživé! (Al-Nahl, 16:36)

A vyslali jsme již posly s důkazy jasnými a seslali jsme s nimi Písmo a váhu, aby lidé jednali poctivě … Al-Hadid, 57:25)

Pojďme ke společnému slovu!

Ve Svatém Koránu, Bůh, Nejvyšší, praví muslimům, aby se obraceli s následující výzvou na křesťany (a židy – lidi písma):

Rci: „vlastníci Písma! Pojďte ke slovu rovnému pro nás i pro vás a shodneme se, že nebudeme sloužit nikomu leč Bohu a nebudeme k Němu nic přidružovat a že si nebudeme brát jeden druhého za pána místo Boha!“ Obrátí-li se však zády, pak jim řekněte: „Dosvědčte, že my jsme do vůle Boží odevzdáni!‘ (Aal ‘Imran 3:64)

Jasně, požehnaná slova: nebudeme k Němu nic přidružovat se vztahují k jednotě Boha. Je také jasné, že nebudeme sloužit nikomu leč Bohu se vztahuje k úplné oddanosti Bohu a tedy k prvnímu a druhému přikázání. Podle nejstaršího a nejoprávněnějšího komentáře (tafsír) ke Svatému Koránu – Džami’ Al-Bayan fi Ta’wil Al-Qur’an Abu Dža’fara Muhammada bin Džarira Al-Tabariho (zemřel 310 po hidžře/923 n.l.) – že si nebudeme brát jeden druhého za pána místo Boha, že nikdo z nás by neměl nikoho poslouchat v neposlušnosti toho, co Bůh nařídil, nebo je oslavovat, nebo se jim klanět stejným způsobem, jako se klaníme Bohu. Jinými slovy, muslimové, křesťané a židé by měli být všichni svobodní v následování toho, co jim Bůh přikázal a neměli by se klanět před králi a jim podobnými (21); neboť Bůh říká jinde ve Svatém Koránu: Nebudiž žádného donucování v náboženství!… (Al-Baqarah, 2:256). To se jasně vztahuje ke druhému přikázání lásky k bližnímu, jehož jsou spravedlnost (22) a svoboda vyznání kritickou částí. Bůh praví ve Svatém Koránu:

Bůh vám nezakazuje, abyste byli dobří a spravedliví vůči těm, kdož nebojovali proti vám kvůli náboženství a nevyhnali vás z příbytků vašich, neboť Bůh věru miluje poctivé.(Al-Mumtahinah, 60:8)

My tak coby muslimové zveme křesťany k připomenutí slov Ježíše v Evangeliu (Marek 12:29-31):

…Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán; miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, z celé své duše, z celé své mysli a z celé své síly’! Druhé je toto: ‘Miluj svého bližního jako sám sebe!’ Většího přikázání nad tato dvě není.“

Jako muslimové pravíme křesťanům, že nejsme proti nim a islám není proti nim – tak dalece, dokud nevedou válku proti muslimům kvůli svému náboženství, neutlačují je a nevyhánějí je z jejich domovů, (v souladu s veršem Svatého Koránu [Al-Mumtahinah, 60:8] uvedeným výše). Navíc, Bůh praví ve Svatém Koránu:

Nejsou všichni stejní mezi vlastníky Písma; je mezi nimi obec přímá, jejíž členové přednášejí za noci verše Boží a na tváře své padají a věří v Boha a v den soudný, přikazuji vhodné a zakazují zavrženíhodné a soutěží v konání dobrých skutků; a to jsou praví zbožní. Cokoliv dobrého učiní, nebude jim upřeno – a Bůh dobře zná bohabojné. (Aal-‘Imran, 3:113-115)

Je křesťanství nezbytně proti muslimům? V Evangelium Ježíš Kristus praví:
Kdo není se mnou, je proti mně; a kdo se mnou neshromažďuje, rozptyluje. (Matouš 12:30)
Kdo není proti nám, je pro nás. (Marek 9:40)
... Ježíš mu řekl: „Nebraňte mu! Kdo není proti vám, je pro vás.“ (Lukáš 9:50)

Podle Vysvětlení Nového zákona požehnaného Theophylacta (23), si tato tvrzení neodporují, protože první stanovisko (ve vlastním řeckém textu Nového zákona) odkazuje na démony, kdežto druhé a třetí stanovisko odkazuje na lidi, kteří uznávali Ježíše, ale nebyli křesťany. Muslimové uznávají Ježíše Krista coby Mesiáše, nikoli stejným způsobem, jak to činí křesťané (avšak sami křesťané se nikdy neshodli na pravé přirozenosti Ježíše), ale následujícím způsobem:

.…Vskutku Mesiáš Ježíš, syn Mariin, je pouze poslem Božím a slovem Jeho, které vložil do Marie, a duchem z Něho vycházejícím…. (Al-Nisa’, 4:171).

My proto zveme křesťany, aby nepovažovali muslimy za jsoucí proti nim, ale s nimi podle těchto slov Ježíše Krista.

Nakonec, jako muslimové, v poslušnosti Svatého Koránu, žádáme křesťany, aby se s námi spojili na společných základech našich dvou náboženstvích… že bychom neměli uctívat jiné než Boha, že bychom k Němu neměli přidružovat a že si nebudeme brát za pány jiné vedle Boha… (Aal ‘Imran, 3:64).

Nechť je tato společná oblast základem pro veškerý budoucí mezináboženský dialog mezi námi, jelikož tato společná oblast je tím, na čem spočívá veškerý Zákon a proroci (Matouš 22:40). Bůh praví ve Svatém Koránu:

Rcete (Ó muslimové): „Uvěřili jsme v Boha a v to, co seslal nám, i v to, co seslal Abrahámovi, Ismaelovi, Izákovi, Jakubovi a kmenům, i v to, co bylo dáno Mojžíšovi a Ježíšovi, a v to, co bylo dáno prorokům od Pána jejich. My nečiníme rozdíl mezi nimi a do vůle Pána svého jsme odevzdáni!“ Jestliže uvěří v něco podobnému tomu, čemuž vy věříte, pak půjdou po cestě správné; jestliže se však odvrátí, pak věru jsou v rozkolu. Však Bůh ti proti nim postačí, vždyť Bůh je věru slyšící, vševědoucí! (Al-Baqarah, 2:136-137)

Mezi Námi a Vámi

Nalezení společné půdy mezi muslimy a křesťany není snadná záležitost pro zdvořilý ekumenický dialog mezi vybranými náboženskými vůdci. Křesťanství a islám jsou největším a druhým největším náboženstvím na světě a v dějinách. Křesťané a muslimové podle zpráv tvoří více než třetinu a více než pětinu lidstva. Spolu vytvoří přes 55% světové populace, což činí vztah mezi těmito dvěma náboženskými komunitami nejdůležitějším faktorem k přispění ke smysluplnému míru na světě. Pokud spolu nebudou muslimové a křesťané v míru, svět nemůže být v míru. S hroznou výzbrojí moderního světa; s muslimy a křesťany propletenými jako nikdy předtím, žádná strana nemůže jednoznačně vyhrát konflikt mezi více než polovinou obyvatel světa. Naše společná budoucnost je zde v sázce.

Samotné přežití světa je možná v sázce.

A těm, kteří si nicméně libují v konfliktu a destrukci pro svůj vlastní důvod nebo prospěch, že nakonec povstanou aby na nich vydělali, říkáme, že samotné naše věčné duše jsou také v sázce, selžeme v upřímné snaze ze vech sil usilovat o mír a spojit se v harmonii. Bůh praví ve Svatém Koránu: Bůh zajisté přikazuje spravedlnost, dobré skutky i štědrost vůči příbuzným a zakazuje necudnost, zavrženíhodné skutky a vzdornost a varuje vás – snad toho pamětliví budete. (Al Nahl, 16:90). Ježíš Kristus pravil: Blahoslavení pokojní…(Matouš 5:9), a také: Nebo co jest platno člověku, by všecken svět získal, své pak duši uškodil? Aneb kterou dá člověk odměnu za duši svou? (Matouš 16:26).

Tedy nechť naše rozdílnosti nepůsobí nenávist a spory mezi námi. Nechť spolu soupeříme pouze ve spravedlnosti a dobrých skutcích. Nechť se navzájem respektujeme, buďme fér, spavedliví a laskaví jeden k druhému a žijme v upřímném pokoji, harmonii a oboustranné dobré vůli. Bůh praví ve Svatém Koránu:

I tobě jsme seslali Písmo s pravdou, aby potvrdilo pravdivost toho, co už před ním bylo zde z Písma, a bylo jeho ochranou. A rozsuzuj mezi nimi podle toho, co seslal Bůh, a nenásleduj jejich učení scestná, vzdaluje se tak od toho, čeho se ti z pravdy dostalo. A každému z vás jsme určili pravidla a dráhu vyšlapanou. Kdyby byl Bůh chtěl, byl by vás věru učinil národem jediným, avšak neučinil tak proto, aby vás vyzkoušel tím, co vám dal. Předstihujte se vzájemně v konání dobrých skutků! K Bohu se uskuteční návrat vás všech, a On vás poučí o tom, o čem jste byli v rozporu. (Al-Ma’idah, 5:48)

Celý text: http://www.scribd.com/doc/35485393/Dopis-138-Muslimskych-Ucencu-Papezi-Benediktovi Text bol zmazaný!
 


 

PřílohaVelikost
Dopis-138-Muslimskych-Ucencu-Papezi-Benediktovi.pdf210.11 KB

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na „Uložit změny“.

Afrika

Kéž by to tak vypadalo i v Africe, kde muslimové masakrují křesťanské vesnice

Pardon

Při vší úctě a vstřícnosti, je to zase "náboženšťení". Proč ti lidé neřeknou jednoduše co chtějí? Proč je to opentleno citacemi vytrhanými z kontextu? Když budu chtít poskládám to jinak a dokážu vám, že je třeba vyhladit lidstvo. Nepoukazuji na dobrou vůli, tu cením, ale kritizuji způsob, který je vinen jak na straně křesťanství tak na straně islámu.

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <hr> <img> <a> <p> <br>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Články na pokračování

Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK