Alchymie (1,2)

1. a  2. část

 

Co vlastně chtěla alchymie? Při této otázce nám na mysli vytane především výroba zlata, kámen mudrců a elixír mládí. v průběhu posledních tři století měla alchymie velmi pochybnou pověst.

Sám název – od něhož je odvozeno také slovo chemie – pochází patrně z arabského al-ky-mia. Toto slovo však vzniklo z řečtiny a znamenalo „černá země“, což byl starý název Egypta. To vše by de facto dosvědčovalo, že alchymie je odkazem starých Egypťanů a nejhlouběji sahající pokus o uskutečnění poselství Smaragdové desky Herma Trismegista.
Podle tradice byl Hermes Trismegistos zpola bůh a zpola člověk. Legenda vypráví, že Alexandr Veliký po dobytí egyptské říše nalezl na místě, kde dnes leží město Alexandrie, hrob Herma Trismegista. Když vstoupil do hrobky, ležela v ní Hermova mumie a v ruce držela destičku ze smaragdu, na níž byly vyryty základní zákony kosmu.

V Řečech filozofických z roku 1591 zapsal slova smaragdové desky pan Bavor Mladší Radovský z Hustiřan: »Jistě bez klamu, jistotně a pravdivě, co jest zespod, jest jako to, co jest nahoře, a co jest nahoře, jest jako to, co jest dole k činění divův jedné věci. A jakož všechny věci byly od jednoho, tak všechny věci byly narozeny od této jedné věci spojením. Otec jeho jest Slunce, matka Měsíc. Nesl to vítr v břiše svém. Země jest krmiče její. Otec všeho tajemství jest tento. Mocnost jeho jest dokonalá, bude-li obrácena do Země, oddělíš Zemi od vohně, subtylné od hrubého, lehounce s velikým vtipem. Stupuje od Země do nebes a zase dolů sestupuje do Země. Obejmeš moc svrchních i spodních věcí. Tak budeš míti slávu všeho světa. Protož odejdi od tebe všeliké zatemnění, teďky jest vší síly síla silná, nebo přemůže každú věc subtylnú a každú tvrdú pronikne. Tak svět stvořen jest. Tuť budou přípravy rozličné, jichžto spůsob teď jest, protož nazván sem Hermes Trismegistos, majíc tři částky filosofie všeho světa.«

Tento záhadný text je jakousi biblí alchymie. Alchymisté totiž zastávali tezi, že všechno v tomto světě tvoří jednotu a pochází z jediné základní pralátky. Různorodost vzniká přeměnou, zušlechťováním, transmutací této původní látky, označované jako »prima materta«. Alchymisté si kladli za úkol rozluštit hádanku hmoty a přitom pro ně bylo samozřejmostí to, co naše fyzika znovu objevila teprve před relativně krátkou dobou, že totiž hmota a energie jsou v podstatě jedno a totéž. Možnost transmutace se však v jejich očích nevztahovala pouze na viditelnou a hmatatelnou hmotu, ale také na všechno duchovní, tedy i na lidskou osobnost.

DVĚ SESTRY

Alchymie šla svými cestami ruku v ruce s magií. Někdy jen jako pouhé sestry, avšak daleko častěji měly podobu srostlých siamských dvojčat. Magie uznává základní zásadu, že všechno ve vesmíru – energie i hmota – pochází z jediné prvotní energie. Také člověk je souborem nejrůznějších energií. Ve velké většině však průměrný člověk není schopen těchto energií vědomě a kontrolované využívat. Magie se pak používá k tomu, aby se pomocí určitých technik vytvořilo spojení s psychickými energiemi, jež jsou za normálních okolností pro vědomí člověka nedosažitelné a aby bylo možno tohoto potenciálu vědomě a podle vlastní vůle využívat. Nejúčinnějším prostředkem k tomu je rituál. Tedy řečeno lapidárně: »pomocí vůle vyvolat změnu.«

V magii se vždy rozlišovaly dva směry – bílá (dobrá) a černá (zlá). Bílá magie slouží velkému kosmickému celku a respektuje jeho jednotu a harmonii. Černá naopak tuto harmonii porušuje, protože z celku vyjme určitou část a použije ji k jiným účelům, než k jakým byla původně určena. Ze souvislostí vytržené energie se pak mohou vymknouut mágově kontrole a působí destruktivně, velmi často s bumerangovým efektem. Energie, které mág vyvolá, totiž neočekávaně a většinou ničivě dopadnou zpět na něho samého.

Alchymisté zanechali obrovské množství spisů, jež jsou však dnešnímu čtenáři nepochopitelné a ani odborník je nečte bez problémů. Doposud jen zlomek z nich je přečten a přeložen, mnohdy’ z jazyků, dnes již dávno mrtvých. Nejlépe může pochopit a vysvětlit texty ten, kdo zná jazyk a zajímá se o alchymii. To je ale případ poměrně vzácný. Dokonce ani spolehlivý překlad ještě neznamená úspěch, neboť člověk hovořící k nám přes propast tisíciletí uvažoval úplně jinak než my. Alchymisty pochopíme teprve tehdy, přijmeme-li jejich způsob myšlení a jejich jazyk To rozhodně není snadné a někdy je třeba číst jednu knihu znovu a znovu a po ní další, neboť ta poslední, kterou přečteme nám umožní pochopit smysl té předcházející.
Pokračování

Převzato z http://www.kpufo.cz/portal

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
  • Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy.
  • Povolené HTML značky: <hr> <img> <a> <p> <br>
  • Řádky a odstavce se zalomí automaticky.

Více informací o možnostech formátování

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Články na pokračování

Počet návštev:  SEO TEST S-RANK GOOGLE PAGERANK ALEXA RANK